Thema Landelijk gebied

Veelgestelde vragen

Wat regelt een herziening bestemmingsplan buitengebied?

Een integrale herziening van een bestemmingsplan buitengebied regelt bijvoorbeeld:

  • Ontwikkelingen in de veehouderij, zoals groei en nieuwvestiging
  • Oprichting van mestbe- of mestverwerkingsinstallaties
  • Recreatieve ontwikkelingen, zoals nieuwbouw van recreatiewoningen of de oprichting of uitbreiding van campings
  • Oprichting van windturbines
  • Glastuinbouw
  • Als een milieueffectrapport gemaakt moet worden, dan komen hierin ook de niet-direct m.e.r.-plichtige activiteiten met belangrijke milieugevolgen.

Is in de planuitwerking ook nog een milieueffectrapport nodig...... als in een eerdere fase al een milieueffectrapport is gemaakt?

Ja, dat is mogelijk. Een planuitwerking is vaak meer gedetailleerd en toont dan ook vaak nieuwe milieu-informatie. Nieuwe strategische afwegingen zijn daardoor mogelijk.

Bijvoorbeeld: er is een plan-MER gemaakt bij een provinciale structuurvisie. Het provinciale beleid wordt vervolgens vertaald naar een gemeentelijke structuurvisie. In het daarbij opgestelde plan-MER wordt ingezoomd op de lokale, gemeentelijke situatie. De ontwikkelingen die in de gemeentelijke structuurvisie zijn opgenomen worden vervolgens vastgelegd in het bestemmingsplan van de gemeente. En in het bestemmingsplan wordt concreet vastgelegd waar welke activiteiten mogelijk zijn. De milieueffecten zijn hierdoor concreter uit te werken in het plan-MER.

Wat is milieugebruiksruimte?

Milieugebruiksruimte is de ruimte voor toekomstige ontwikkelingen in een plangebied, gelet op de milieueffecten en randvoorwaarden door bestaande en toekomstig zekere activiteiten.

Een analyse van de milieugebruiksruimte geeft informatie over knelpunten (bijvoorbeeld geur, ammoniak en fijnstof) en kansen in het buitengebied. Als uit het milieueffectrapport blijkt dat er geen gebruiksruimte meer is, dan kan onderzocht worden of er nog ruimte gecreëerd kan worden. Ruimte creëren kan door bijvoorbeeld technische eisen te stellen aan bedrijven, extra natuurontwikkeling, activiteiten te zoneren of vergunningen van gestopte bedrijven in te trekken.