Thema Landelijk gebied

Praktijk & publicaties

Factsheet Bestemmingsplannen buitengebied en milieueffectrapportage

Gemeenten leggen ruimtelijke ontwikkelingen vast in bijvoorbeeld bestemmingsplannen. Een milieueffectrapport maakt de milieugevolgen van die plannen inzichtelijk. In de factsheet Bestemmingsplannen buitengebied en milieueffectrapportage:

 • Wanneer speelt milieueffectrapportage voor een bestemmingsplan?
 • Hoe zet ik milieueffectrapportage effectief in?
 • Waar moet ik op letten?

Factsheet Natura 2000, significantie en Passende beoordeling

Natura 2000 is een van de belangrijkste beschermingsregimes voor natuur in Europa en Nederland. Bij het bepalen van effecten op Natura 2000-gebieden is significantie een belangrijk begrip. In de factsheet Natura 2000, significantie en Passende beoordeling:

 • Wat is Natura 2000?
 • Wat is significantie en Passende beoordeling?
 • Wat zijn mitigerende maatregelen?
 • Wat is de relatie met m.e.r.?

Factsheet Referentiesituatie in milieueffectrapport voor bestemmingsplannen

Het kan bij bestemmingsplannen lastig zijn te bepalen welke elementen bij het voornemen horen en welke bij de referentiesituatie. Dat komt omdat bijvoorbeeld niet alle voornemens uit een vorig plan gerealiseerd zijn op het moment dat een nieuw plan wordt vastgesteld. In de factsheet Referentiesituatie in milieueffectrapport voor bestemmingsplannen:

 • Wat is de referentiesituatie?
 • Waar bestaat de referentiesituatie uit?
 • Waar bestaat het voornemen uit?

Factsheet Gezondheid in milieueffectrapportage voor omgevingsvisies en omgevingsplannen

Provincies en gemeenten moeten in hun omgevingsvisies en omgevingsplannen specifiek aandacht besteden aan het realiseren van een gezonde leefomgeving. Het gaat dan niet alleen om het beperken van bijvoorbeeld luchtverontreiniging en geluidhinder, maar ook om de inrichting van de leefomgeving. Een gezonde leefomgeving nodigt immers uit tot bewegen, andere mensen ontmoeten en is prettig om in te wonen. Milieueffectrapportage biedt de inhoudelijke ondersteuning en onderbouwing om te komen tot een vanuit gezondheidsoogpunt optimale inrichting van de leefomgeving. In de factsheet Gezondheid in milieueffectrapportage voor omgevingsvisies en omgevingsplannen:

 • De invloed van de leefomgeving op gezondheid
 • Inventarisatie van kansen en knelpunten
 • Uitwerken van alternatieven
 • Beoordeling van alternatieven op bijdrage aan gezondheidsbescherming en -bevordering.