Beleid

Luchtkwaliteit 

Bij de bouw van een nieuwe veehouderij of nieuwe stal moet deze voldoen aan de beste beschikbare technieken (BBT). De maximale emissiewaarden staan in het Besluit emissiearme huisvesting veehouderij (Behv). De BBT-Conclusies (gepubliceerd door de Europese Commissie) bevatten emissie reducerende technieken die als BBT worden gezien, onder andere voor fijnstof en geur.

Op basis van Europese richtlijnen zijn in de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen (grenswaarden) gesteld voor fijnstof(PM2,5 en PM10). De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) publiceert advieswaarden voor onder andere fijnstof. Deze waarden liggen lager dan de wettelijke normen in Nederland. Het milieueffectrapport moet laten zien of door het plan de grenswaarden worden overschreden en hoe de luchtkwaliteit zich verhoudt tot de WHO-advieswaarden.

Leidt een plan tot een toename van fijnstof onder de niet in betekenende mate grens (NIBM-grens), dan is toetsing aan de wettelijke grenswaarden niet nodig voor vergunningverlening. Het milieueffectrapport moet de effecten van het plan wel in beeld brengen.

De geur vanuit stallen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv), het Activiteitenbesluit, of als deze beschikbaar zijn, aan de geurnormen uit de gemeentelijke geurverordening. In de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) is een aantal onderwerpen uit de Wgv nader uitgewerkt. Hierin is onder andere opgenomen dat V-Stacks vergunning moet worden gebruikt voor het berekenen van de geurbelasting. Ook bevat deze regeling de geuremissiefactoren om de geuremissie van een stal te berekenen.

De ammoniakemissie uit dierverblijven wordt getoetst aan de Wet ammoniak en veehouderij (Wav).

Het Besluit emissiearme huisvesting bepaalt dat dierenverblijven emissiearm moeten zijn, als er emissiearme huisvestingssystemen beschikbaar zijn. In een bijlage bij de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) staan de ammoniakemissiefactoren voor stalsystemen. Hiermee kan berekend worden of een veehouderij voldoet aan het Activiteitenbesluit, de Wav en het Besluit huisvesting.

Voor wat betreft stikstof is de wet- en regelgeving continu in beweging. Kijk daarom bij dit onderwerp altijd naar de actuele stand van zaken en recente jurisprudentie.