Deskundigendag 24 november 2022

Deskundigendag - Donderdag 24 november 2022

13.00 - 17.30 uur
Arthur van Schendelstraat 760 in Utrecht

Deskundigen, de Commissie kan niet zonder. Daarom is het belangrijk regelmatig met elkaar kennis te delen en actuele thema's te bespreken. En hoe fijn is het om dit weer live te kunnen doen.

Alle deskundigen van de Commissie zijn van harte welkom op donderdagmiddag 24 november. Er zijn veel actuele ontwikkelingen op inhoudelijke thema's te bespreken: natuur, stikstof, de Kaderrichtlijn Water, geluid. En ook relevante overkoepelende onderwerpen komen deze middag aan bod, denk aan de vele transities waar Nederland voor staat en het Nederlandse m.e.r.-systeem. 

En natuurlijk de Ecologische Autoriteit, wat betekent dit voor jou als deskundige? Ook maak je deze middag kennis met onze nieuwe voorzitter Hans Mommaas. In zijn speech tijdens de borrel vertelt hij over zijn visie op de Commissie en de doorontwikkeling van milieueffectrapportage. 

 

Programma
12.00-13.00 
 
 
Voorprogramma voor nieuwe deskundigen 
Hoe werkt het proces bij de Commissie? Wat is mijn rol als deskundige?
Nieuwe deskundigen ontvangen hierover een aparte mail.
13.00-13.30 
 
 
Inloop voor alle andere deskundigen met koffie, thee en koek
13.30-15.00 
 
 
Werksessies - Ronde 1
15.00-15.30
 
 
Pauze
15.30-16.30 
 
 
Werksessie - Ronde 2
16.30-17.30 
 
 
Borrel, netwerken en een verhaal van voorzitter Hans Mommaas
 

Werksessies rond 5 actuele thema's. Je kunt kiezen uit:

1. Adviseren we wel over alle aanzienlijke natuureffecten? 
In onze adviezen besteden we veel aandacht aan stikstofdepositie vanwege veehouderijen, fabrieken en verkeer, en aan vleermuis- en vogelslachtoffers vanwege windparken en verstoring van leefgebieden. Maar de effecten op de natuur zijn zoveel meer dan dat. Hebben we het wel over de breedste, belangrijkste, aanzienlijkste milieueffecten? In welke gevallen zouden we onze advisering moeten wijzigen, en hoe dan?

 2. Het water staat ons aan de lippen!
De waterkwaliteit in Nederland staat onderaan op de Europese ranglijst…. De KRW wordt de nieuwe stikstofcrisis…. De overstromingen in het stroomgebied van de Maas in de zomer van 2021 braken records qua neerslag, afvoer en schade…. De zomer van 2022 was de derde, zeer droge zomer in vijf jaar…. Het Regeerakkoord stelt dat water en bodem sturend moeten zijn bij ruimtelijke planvorming…. Wat betekent dit voor milieueffectrapportage bij ruimtelijke plannen en andere besluiten? Hoe moet de Commissie de aspecten waterkwaliteit, waterkwantiteit en klimaatadaptatie in milieueffectrapporten beoordelen? Hoe kan de Commissie zorgen dat deze onderwerpen tijdig en voldoende aandacht krijgen in de besluitvorming? Over deze en andere vragen gaan we in gesprek met deskundigen op het gebied van water, klimaat, ruimtelijke ontwikkeling en andere geïnteresseerde deskundigen.

3. Mobiliteit in beweging
Vorig jaar, tijdens de sessie op de Deskundigendag, constateerden we dat bij het onderwerp verkeer vaak dezelfde thema’s langskomen. Denk aan doelbereik bij rijkswegen, een (te) krappe afbakening van het probleem en geluidswaarden onder de normen. Of denk aan stedelijke gebiedsontwikkelingen waar weinig parkeergelegenheid komt, er een schaalsprong openbaar vervoer moet komen en iedereen moet 'stappen en trappen'. Maar is dat wel reëel? Natuurlijk willen we als Commissie consistent adviseren, daarom is het tijd voor een advieslijn op verkeer. Denk jij mee? 


4. Geluid: Stilte en hinderbeperking, is dat in de toekomst nog mogelijk? 
Nieuwe bedrijventerreinen, wegen, sporen, windturbineparken en woonwijken: daar komt geluid bij kijken. Tegelijkertijd zien we dat gezondheidsonderzoeken adviseren om de geluidhinder overdag en in de nacht naar beneden te brengen. Draagt daar het milieueffectrapport voor plannen en projecten goed aan bij? Graag bespreken we met jullie de ervaringen. Worden er voldoende alternatieven in beeld gebracht om geluidhinder te voorkomen of te beperken? Wat voor een invloed verwachten jullie van de Omgevingswet op geluid in milieueffectrapporten?


5. Ontwikkelingen in de veehouderijsector
Jurisprudentie over emissiefactoren en stankoverlast, ophokplicht bij pluimveebedrijven. Veehouderijen in Nederland hebben het niet makkelijk. De sector staat niet stil en zet in op innovaties en technische mogelijkheden. Wat speelt er in de veehouderij op milieugebied? Wat zijn actuele ontwikkelingen, denk aan stalsystemen, gezondheid en verduurzaming. Deze sessie, voor de echte veehouderijadept, is bedoeld om hier een goed beeld van te krijgen en te bepalen wat dit betekent voor onze advisering over milieueffectrapporten voor een veehouderij of bij een plan voor het buitengebied.

 

In de tweede ronde is er één thema:

De grote verbouwing en milieueffectrapportage 
Wat te doen met de transities waar Nederland voor staat: het Nationaal Programma Landelijk Gebied, Nationaal Milieu Programma, Regionale Energietransitie en andere aanstormende transities?
De maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water, de energietransitie, Natura 2000, het klimaat, en noem verder maar op, ze moeten allemaal een plek krijgen in ons land. Hoor en deel het laatste nieuws over de stand van zaken van de grote transities en de instrumenten die daarbij in ontwikkeling zijn. Discussieer mee over de vraag hoe de Commissie m.e.r. hierop moet anticiperen en wat deze vraagstukken nu al betekenen voor onze advisering. 

 

AANMELDEN - AANMELDEN - AANMELDEN

Ja, ik kom naar de Deskundigendag op 24 november!