Europese wetgeving

Herziening M.e.r-richtlijn volledig geïmplementeerd

In 2014 is de M.e.r.-richtlijn gewijzigd. Nederland had tot mei 2017 de tijd om het Nederlandse recht in lijn te brengen met de herziene richtlijn. Op 16 mei 2017 trad de implementatiewet in werking. Met de wijziging wordt onder meer de m.e.r.-richtlijn in lijn gebracht met de EU-regelgeving. Er worden meer eisen gesteld aan de m.e.r.-beoordelingsprocedure en de kwaliteit en de inhoud van het milieueffectrapport. De scope van m.e.r. wordt uitgebreid met onderwerpen als klimaatverandering en biodiversiteit. Daarnaast moet het milieueffectrapport door ‘bekwame deskundigen' worden opgesteld en de bevoegde instantie moet beschikken over voldoende expertise om het milieueffectrapport te onderzoeken.

Het wachten was nog op de aanpassing van het Besluit m.e.r. aan de herziene richtlijn. Op 3 juli 2017 is deze nu ook in werking getreden. De aanpassing omvat ook de uitvoering van het tweede amendement van het Verdrag van Espoo en het herstel van enkele implementatiegebreken.
Besluit van 21 april 2017 Besluit-m.e.r.

Ook stelt het ministerie een Handreiking passende scheiding van functies op voor de praktijk ingeval bevoegd gezag en initiatiefnemer dezelfde instantie zijn. Deze handreiking is in concept klaar.

EU-Richtlijnen

Guidances

De Europese Commissie heeft enkele guidances uitgebracht voor de interpretatie van de Europese richtlijnen. De belangrijkste zijn:

Deze handleidingen hebben niet de status van regelgeving. In de handleidingen geeft de Europese Commissie helderheid hoe de richtlijnen moeten worden gelezen. Ze geeft daarbij wel aan dat de uiteindelijke interpretatie van het Unierecht bij het Europese Hof van Justitie ligt. Het Hof van Justitie verwijst voor de interpretatie van richtlijnen echter geregeld naar handleidingen. Geheel vrijblijvend zijn deze handleidingen dus niet.

Ook de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hecht waarde aan de Guidances bij gebrek aan duidelijkheid over een begrip of uitleg van een inhoudsvereiste voor een milieueffectrapport.