Wanneer is mer verplicht?

De Omgevingswet regelt de mer-procedure en de inschakeling van de Commissie. Het Omgevingsbesluit beschrijft welke plannen en projecten mer-plichtig zijn.

Plan-mer

Plan-mer ondersteunt de overheid bij strategische afwegingen over ‘wettelijk of bestuursrechtelijk voorgeschreven’ plannen, zoals omgevingsvisies, programma’s, omgevingsplannen en voorkeursbeslissingen bij projectbesluiten. Het milieueffectrapport en plan gaan dan bijvoorbeeld over nieuw omgevingsbeleid, tracés voor hoogspanningsverbindingen of de keuze van locaties voor duurzame energie, woningen of bedrijven.

Project-mer

Bij een besluit over realisatie van een project volgt een project-mer over de milieugevolgen van concrete alternatieven.

Deze pagina beschrijft wanneer milieueffectrapportage bij plannen en projecten verplicht is. De vraag of, en zo ja, welke vorm van milieueffectrapportage aan de orde is, is van veel factoren afhankelijk. Op hoofdlijnen geldt het volgende.

Milieueffectrapportage is verplicht bij een plan als:

  • het plan kaders stelt voor projecten in het plangebied waarvoor volgens het Omgevingsbesluit een project-mer of een mer-beoordeling verplicht is, of;
  • de ontwikkelingen binnen het plan mogelijk tot significante gevolgen leiden voor Natura 2000-gebieden waardoor een Passende beoordeling (een wettelijk voorgeschreven beoordeling van gevolgen voor Natura 2000-gebieden) nodig is.

Let op de plan-mer-beoordeling, die een uitzondering kan vormen op deze situaties. De eerste voorwaarde is dat een plan over projecten gaat die zelf mer-beoordelingsplichtig zijn. De tweede voorwaarde is dat het plan over een klein gebied op gemeentelijk niveau gaat óf een kleine wijziging van een plan omvat. Als aan die voorwaarden is voldaan, mag het bevoegd gezag eerst beoordelen of het plan aanzienlijke milieueffecten heeft, en dus of een milieueffectrapport nodig is. 

Daarnaast is een plan-mer-beoordeling aan de orde als een plan kaders stelt voor andere projecten dan de projecten uit bijlage V Omgevingsbesluit. In de praktijk is er snel sprake van ‘kaderstelling’, waardoor deze vorm van de plan-mer-beoordeling in veel gevallen verplicht is. 

Milieueffectrapportage is verplicht bij een project als:

  • het project in kolom 1 staat van de tabel in bijlage V van het Omgevingsbesluit, en;
  • er een projectbesluit of een besluit als genoemd in kolom 4 van de tabel nodig is (bijvoorbeeld een omgevingsvergunning).

Let op: als het project voldoet aan de voorwaarden in kolom 2 van de tabel in bijlage V Omgevingsbesluit, dan is het verplicht om een project-milieueffectrapport op te stellen. Voldoet het project niet aan die voorwaarden, en valt het onder de gevallen die zijn genoemd in kolom 3 van de tabel, dan mag eerst een mer-beoordeling plaatsvinden. Met een mer-beoordeling bepaalt het bevoegd gezag of het project aanzienlijke milieueffecten heeft, en dus of een milieueffectrapport nodig is.