Opmerkelijk 
 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 7 - 29 juli 2019

 • 'M.e.r. is verplicht bij omgevingsvisie en omgevingsplan'
 • Opties dijkversterking Hansweert goed onderzocht
 • Effecten aanleg Windpark Staphorst nog onvoldoende in beeld
 • PAS-jurisprudentie: Vergunningen voor veehouderijen
 • Infographic: Laat milieueffectrapportage en projectbesluit samen oplopen
 • Wij zoeken nieuwe collega's!
 • Op de agenda...
 
  omgvingsplan puzzelstukjes

'M.e.r. is verplicht bij omgevingsvisie en omgevingsplan'

In de praktijk blijkt soms onduidelijkheid te bestaan over de wettelijke verplichtingen voor milieueffectrapportage bij plannen en programma's onder de Omgevingswet. Dat is jammer en onnodig, omdat het kan leiden tot vertraging. Dat schrijft het ministerie van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Commissie m.e.r.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Dijken

Opties dijkversterking Hansweert goed onderzocht

Het milieueffectrapport voor de dijkversterking bij Hansweert beschrijft helder waarom de dijk moet worden versterkt. Ook zijn de mogelijkheden om per deelgebied de problemen op te lossen goed in beeld gebracht, aldus de Commissie in haar advies. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  windenergie

Effecten aanleg Windpark Staphorst nog onvoldoende in beeld

In het rapport voor Windpark Staphorst is nog niet onderzocht of grondwaterbemaling nodig is voor de aanleg van het
park en wat de effecten daarvan zijn. Dit is van belang omdat het nabijgelegen natuurgebied Boswachterij Staphorst gevoelig is voor verdroging, zegt de Commissie in haar advies over het milieueffectrapport.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  jurisprudentie 1 hamer en weegschaal

PAS-jurisprudentie: Vergunningen voor veehouderijen

De rechter oordeelde dat vergunningen en tracébesluiten die met het PAS zijn verleend en onherroepelijk zijn, in stand blijven. Activiteiten die op basis van de PAS-regelgeving waren uitgezonderd van vergunningplicht door grens- of drempelwaarde of afstand zijn alsnog vergunningplichtig. Dit geldt ook voor activiteiten waarvoor een meldingsplicht gold.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Infographic projectbesluit

Infographic: Laat milieueffectrapportage en projectbesluit samen oplopen

Voor grote projecten wordt onder de Omgevingswet een projectbesluit vastgesteld. Onderdeel daarvan is de verkenning van verschillende alternatieven. Het gekozen alternatief wordt verder uitgewerkt. Milieueffectrapportage helpt in dit hele proces. We maakten er een infographic over.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  algemene nietszeggende achtergrond

Wij zoeken nieuwe collega's!

De Commissie heeft een aantal vacatures. Voor onze Nederlandse afdeling zoeken wij twee secretarissen en een jurist/secretaris. Ook zijn we vanwege pensionering op zoek naar een nieuwe voorzitter en twee plaatsvervangend voorzitters.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  algemeen of Participatie 3

Op de agenda...

 • 13 september: Kennissessie Omgevingsvisie en m.e.r.
 • 3 oktober: Werkconferentie Monitoring
 • 8 oktober: Kennissessie Omgevingsplan en m.e.r.
 • 31 oktober: IenW-m.e.r.-dag 

Lees meer