3341. Dijkversterking Hansweert

Het Waterschap Scheldestromen wil de dijk bij Hansweert in de gemeenten Kapelle en Reimerswaal over ongeveer 5 km versterken. De stabiliteit, de kwaliteit van de bekleding en de hoogte van de dijk voldoen namelijk niet aan de nieuwste normen. Voordat Gedeputeerde Staten besluiten over het projectplan Waterwet, onderzoekt het Waterschap de milieugevolgen in een milieueffectrapport. Het eerste deel van dat rapport is nu gereed. Het rapport zet alternatieven voor het versterken van de dijk op een rij en vergelijkt de milieugevolgen ervan. De provincie Zeeland heeft de Commissie m.e.r. gevraagd dit tussenrapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
22-08-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
20-09-2018 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
06-12-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
19-02-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
11-07-2019 Advies uitgebracht
Tussentijds advies
Persbericht
Toetsing
26-11-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Tussentijds toetsingsadvies
Het rapport beschrijft helder waarom de dijk moet worden versterkt. Zo kan de waterdruk bij hoogwater leiden tot afschuiven van de binnenkant van de dijk. Het beschrijft verder welke mogelijkheden er per deelgebied zijn om de problemen die zich voordoen, op te lossen. Voorbeelden zijn het aanbrengen van grond, een keermuur of een damwand. Ook somt het de voorwaarden op waaraan de oplossingen moeten voldoen. 
Het rapport laat zien dat de opgave omvangrijk is: het hele dijktraject moet één tot drie meter worden opgehoogd. De hinder tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal naar verwachting aanzienlijk zijn, ongeacht de gekozen oplossing. Het tussenrapport bevat alle milieu-informatie die nodig is om de oplossing voor de dijkversterking te kunnen kiezen die in een volgende stap verder wordt uitgewerkt.

Advies reikwijdte en detailniveau
De keuze tussen alternatieven wordt sterk bepaald door de veiligheidsopgave nu en in de toekomst. De Commissie adviseert om in het rapport de veiligheidsopgave per dijkvak te beschrijven en deze te combineren tot een samenhangend voorkeursalternatief. Bij de onderbouwing van deze keuze vragen met name de effecten op het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinge, op het agrarisch gebruik en woningen aandacht.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. C. van der Giessen
dhr. G.K. Jobse, M.Sc.BNT
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: mw. L. Özay

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Scheldestromen

Bevoegd gezag
Provincie Zeeland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 24 jun 2021