3341. Dijkversterking Hansweert

Het Waterschap Scheldestromen wil de dijk bij Hansweert in de gemeenten Kapelle en Reimerswaal over een lengte van 5,2 kilometer versterken. De stabiliteit, de kwaliteit van de bekleding en de hoogte van de dijk voldoen niet meer aan de normen. Voordat Gedeputeerde Staten van Zeeland besluiten over het projectplan Waterwet, de vergunning Wet natuurbescherming, en de gemeenten Reimerswaal en Kapelle over de bestemmingsplannen, onderzoekt het Waterschap de milieugevolgen in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
22-08-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
20-09-2018 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
06-12-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
19-02-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-07-2019 Advies uitgebracht
Tussentijds advies
Persbericht
Toetsing
26-11-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-09-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie ziet dat met zorg gekeken is naar veiligheid en naar de samenhang tussen dijk en landschap. Hoewel de keuzes voor dijkontwerp en de ruimtelijke inpassing wel zijn onderbouwd in achtergronddocumenten, komt dit nog niet volledig terug in het milieueffectrapport. Dit is wel belangrijk, omdat de dijkversterking tot ingrijpende veranderingen kan leiden in het dorp en het landelijk gebied. De effecten op natuur zijn gedetailleerd onderzocht. Toch ontbreekt nog informatie. Zo zijn de gevolgen van stikstofneerslag voor Natura 2000-gebied Brabantse Wal niet volledig onderbouwd. Ook zijn de effecten van een mogelijke daling in grondwaterpeil in het weidevogelgebied achter de dijk niet gepresenteerd. Op basis van de informatie in het MER, zijn negatieve effecten op deze gebieden daarom niet uit te sluiten. De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over het project.

Tussentijds toetsingsadvies
Het rapport beschrijft helder waarom de dijk moet worden versterkt. Zo kan de waterdruk bij hoogwater leiden tot afschuiven van de binnenkant van de dijk. Het beschrijft verder welke mogelijkheden er per deelgebied zijn om de problemen die zich voordoen, op te lossen. Voorbeelden zijn het aanbrengen van grond, een keermuur of een damwand. Ook somt het de voorwaarden op waaraan de oplossingen moeten voldoen. 
Het rapport laat zien dat de opgave omvangrijk is: het hele dijktraject moet één tot drie meter worden opgehoogd. De hinder tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal naar verwachting aanzienlijk zijn, ongeacht de gekozen oplossing. Het tussenrapport bevat alle milieu-informatie die nodig is om de oplossing voor de dijkversterking te kunnen kiezen die in een volgende stap verder wordt uitgewerkt.

Advies reikwijdte en detailniveau
De keuze tussen alternatieven wordt sterk bepaald door de veiligheidsopgave nu en in de toekomst. De Commissie adviseert om in het rapport de veiligheidsopgave per dijkvak te beschrijven en deze te combineren tot een samenhangend voorkeursalternatief. Bij de onderbouwing van deze keuze vragen met name de effecten op het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinge, op het agrarisch gebruik en woningen aandacht.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
Gertjan Jobse, MSc BNT
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Leyla Özay, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Scheldestromen

Bevoegd gezag
Provincie Zeeland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 06 sep 2021