971. Verbetering primaire waterkering Lemmer - Prinses Margrietsluis

Het Wetterskip Fryslân wil de primaire waterkering tussen de haven van Lemmer en de Prinses Margrietsluis verbeteren. Het dijkvak is circa 2,5 kilometer lang, waarvan circa 2000 meter gelegen is langs het IJsselmeer en circa 500 meter langs de vaargeul van het Prinses Margrietkanaal. Het loopt langs het Woudagemaal, dat op de Werelderfgoedlijst van de Unesco staat.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-09-1998 Datum kennisgeving
01-09-1998 Ter inzage legging van de informatie
13-11-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
17-04-2001 Kennisgeving MER
17-04-2001 Ter inzage legging MER
Toetsing a
14-06-2001 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie constateerde in het richtlijnenadvies dat helderheid over de hydraulische randvoorwaarden voor dit dijkvak ontbrak, waardoor het moeilijk was om een toegespitst advies uit te brengen. Deels is dit het gevolg van de aangekondigde herziening van het Hydraulische-Randvoorwaardenboek door Rijkswaterstaat. Het was de Commissie duidelijk dat dit ook voor de initiatiefnemer tot onzekerheden leidde. Als handreiking deed de Commissie een aantal technische aanbevelingen die zowel bij de bestaande randvoorwaarden konden worden aangehouden als bij de nog vast te stellen nieuwe randvoorwaarden. Los van de vraag wat de exacte omvang van de ingreep zou zijn, adviseerde de Commissie om in het MER een meer integrale visie op te nemen. Tevens gaf zij aan dat het IJsselmeer waarschijnlijk in zijn geheel zou worden aangewezen als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn. Dit had als gevolg dat, naast de reeds van kracht zijnde beschermingsformule uit het Structuurschema Groene Ruimte, ook de beschermingsformule uit de Habitatrichtlijn van kracht zou worden. 

Tijdens de toetsing stuitte de Commissie op enkele onduidelijkheden waarover zij contact op nam met het bevoegd gezag. Aan de hand van aanvullende schriftelijke informatie van wetterskip en provincie is de toetsing afgerond.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Erik-Jan Brans
ing. Harma Horlings
ing. Jan Westerhoven
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Odijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Wetterskip Fryslân

Bevoegd gezag
Fryslan

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 31 aug 2007