970. Optimalisatie railontsluiting Sloe (Sloelijn)

Rijkswaterstaat Zeeland en NS Railinfrabeheer willen de bestaande goederenspoorlijn die het Sloegebied (havengebied Vlissingen-Oost) verbindt met de hoofdspoorlijn Vlissingen–Roosendaal verbeteren. De huidige lijn kan (zeker in de toekomst) niet voldoen aan te stellen milieueisen ten aanzien van geluid, trillingen en veiligheid.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-09-1998 Datum kennisgeving
09-09-1998 Ter inzage legging van de informatie
10-11-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
08-05-2001 Kennisgeving MER
08-05-2001 Ter inzage legging MER
04-09-2001 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Het project heeft samenhang met de m.e.r. spoorverbinding Rossendaal-Antwerpen (project 976) en de Westerschelde Container Terminal (project 1072)

De startnotitie gaf al een duidelijk beeld van de beoogde opzet en werkwijze. De Commissie heeft daarom alleen een aantal aanvullende aandachtspunten aangegeven.

Bij de toetsing van het MER heeft de Commissie - na een aanvullende toelichting - een positief oordeel gegeven. Het belangrijkste discussiepunt was de argumentatie waarop de keuze voor het mma was gebaseerd. Verder deed de Commissie een aantal aanbevelingen voor:

  • treffen van bronmaatregelen tegen geluid- en trillinghinder;
  • mogelijkheden om het groepsrisico terug te dringen en de bereikbaarheid van ongevalslocaties nader uit te werken;
  • de landschappelijke inpassing van een spoorviaduct over de A58.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. John Beijersbergen
dr. Gijs-Jan van Blokland
ir. Gert Hoftijzer
ir. Krabbendam

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
NS Railinfrabeheer Utrecht
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C02.1 tot 1-4-2011: Aanleg landelijke railweg (incl. wijzigen of weer in gebruik nemen)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018