961. Provinciale weg N470 Delft-Pijnacker-Zoetermeer

Na een lange voorgeschiedenis waarbij al veel besluiten zijn genomen over de verbetering van de ontsluiting in dit gebied, resteert als laatste deel de aanleg van een provinciale weg ter verbinding van Delft met Zoetermeer, met een tracering ten zuiden van Pijnacker-Zuid, met daaraan gekoppeld een verbinding tussen Rotterdam-Noord en Zoetermeer respectievelijk Delft.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-06-1998 Datum kennisgeving
24-06-1998 Ter inzage legging van de informatie
22-09-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
03-05-2000 Kennisgeving MER
03-05-2000 Ter inzage legging MER
Toetsing b
22-09-2000 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De startnotitie gaat uit van een voorkeursalternatief waarbij slechts tracé-varianten worden uitgewerkt. Dit wordt beargumenteerd met het feit dat de genomen besluitenweinig keuzemogelijkheden meer laten. Anderzijds stelt de startnotitie een aantal reeds genomen besluiten ter discussie. De Commissie vindt dit geen consistente aanpak en gaat in haar advies van een wezenlijk andere aanpak uit. Zij stelt de besluiten die zijn genomen ten aanzien van de N470 ter discussie om zo een eenduidige argumentatie voor het ontwikkelen van alternatieven te verkrijgen. Daarbij speelt als extra argument de doorsnijding van de ecologische hoofdstructuur. Op de plekken waar de beschermingsformules van het SGR van toepassing zijn, zullen wettelijk verplicht alternatieve tracés moeten worden beschouwd. 

In het MER ontbrak informatie ten aanzien van:

  • verkeersprognoses: een worst-case benadering uitgaande van de telcijfers van 1997;
  • waardering alternatieven en varianten;
  • ecologische hoofdstructuur.
In twee aanvullingen wordt deze informatie verschaft. De Commissie geeft in haar advies nog aanbevelingen ten aanzien van rekeningrijden, verkeersremmende maatregelen, cultuurhistorie en archeologie en het evaluatieprogramma.

In november 2000 zijn de partiële herzieningen voor de streekplannen Zuid-Holland West en Rijnmond ter inzage gelegd.

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Harry Dijkstra
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.
ir. van Willigenburg

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Verbeek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Bergschenhoek
Berkel en Rodenrijs
Pijnacker
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat
Stadsgewest Haaglanden
Stadsregio Rotterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018