951. Landinrichting Noordwest-Overijssel

Opstelling van een landinrichtingsplan, het Raamplan Strategisch Groenproject Noordwest-Overijssel. Het gaat om een gebied van circa 20.000 ha, bestaande uit de deelgebieden ‘Scheerwolde’, ‘Rond de Weerribben’, ‘Blokzijl en Vollenhove’ en ‘De Wieden en de Weerribben’. De plannen betreffen de ontwikkeling op huidige landbouwgronden van ruim 2500 ha nieuwe natuur (reservaatsgebieden, natuurontwikkelingsgebieden, inclusief 250 ha rietland) en 210 ha ruimte voor recreatie. Tevens is het doel van de plannen om de agrarische structuur en de leefbaarheid in het gebied te verbeteren.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-05-1998 Datum kennisgeving
14-05-1998 Ter inzage legging van de informatie
01-09-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
15-05-2003 Kennisgeving MER
15-05-2003 Ter inzage legging MER
Toetsing a
11-12-2003 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Bij de toetsing van het oorspronkelijke MER heeft de Commissie (mede op basis van binnengekomen inspraakreacties) een aantal essentiële tekortkomingen gesignaleerd. Het betrof het beleidskader, de onderbouwing van reeds gemaakte keuzes, de milieugevolgen en de onderbouwing van het meest milieuvriendelijke alternatief. Deze punten heeft zij weergegeven in een informele gespreksnotitie, waarover vervolgens op 9 september een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de Commissie, het bevoegde gezag en de initiatiefnemer. Naar aanleiding daarvan heeft het bevoegde gezag de Commissie verzocht de advisering op te schorten om de initiatiefnemer in de gelegenheid te stellen om een aanvulling op het MER te maken. Op 11 november 2003 heeft de Commissie de aanvulling op het MER ontvangen in de vorm van een aangepast MER en een aantal achtergronddocumenten. De Commissie heeft beoordeeld dat het aangepaste MER alle essentiële informatie bevat om het milieubelang bij het besluit over het landinrichtingsplan mee te kunnen wegen. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Aarts
Ad Boonman
drs. Marinus Kooiman
drs. Allard van Leerdam
ir. Ton van der Maarel

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Overijssel

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018