933. Uitbreiding verwerkingscapaciteit CFS te Weert

Het gaat bij dit project om de uitbreiding van capaciteit voor verwerking van verschillende afvalwaterstromen van 80.000 naar 200.000 ton per jaar.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-02-1998 Datum kennisgeving
09-02-1998 Ter inzage legging van de informatie
16-04-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
09-09-1999 Kennisgeving MER
09-09-1999 Ter inzage legging MER
13-10-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In haar richtlijnenadvies vraagt de Commissie speciale aandacht voor: 

● de onderbouwing van aanbodprognoses voor te verwerken afvalwater;

● het acceptatiebeleid en bijbehorende acceptatiecriteria;

● de als prioritair aangemerkte effecten op water en luchtverontreiniging.

De provincie heeft het richtlijnenadvies integraal overgenomen.

In het toetsingsadvies geeft de Commissie aan dat naar haar oordeel het MER voldoende informatie bevat voor de besluitvorming. Zij vraagt in de vorm van aanbevelingen voor de besluitvorming aandacht voor cumulatie van geuremissie van Van Gansewinkel CSF met andere geurbronnen en hiervoor een toetsingskader te ontwikkelen. Bij het niet kunnen voldoen aan dit toetsingskader geeft zij in overweging maatregelen te overwegen ter beperking van de geuremissie, zoals een (gedeeltelijke) afdekking van de biologische zuiveringsinstallatie. Zij beveelt aan om in het evaluatieprogramma in ieder geval aandacht te besteden aan de geuremissie van de biologische zuiveringsinstallatie en het rendement van het actief koolfilter als nageschakelde techniek.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ir. Ab Dirkzwager
drs. Hans Heuer

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
van Gansewinkel Groep

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
B00.7 bewerking van afvalstoffen, m.e.r.-plichtig in Besluit 1994

Bijgewerkt op: 10 jul 2018