932. Afvalwaterzuiveringsinstallatie in de Harnaschpolder

Het Hoogheemraadschap van Delfland is van plan om een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) te gaan aanleggen in de Harnaschpolder. Deze polder ligt binnen de gemeente Schipluiden en ligt nabij de gemeenten Rijswijk en Delft.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-02-1998 Datum kennisgeving
11-02-1998 Ter inzage legging van de informatie
20-04-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
11-02-2000 Kennisgeving MER
11-02-2000 Ter inzage legging MER
21-04-2000 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Dit project betreft een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit (D-lijst), waarvoor op verzoek van het Hoogheemraadschap van Delfland een m.e.r.-procedure wordt doorlopen. In het richtlijnenadvies heeft de Commissie in het bijzonder aandacht gevraagd voor aspecten met betrekking tot landschappelijke inpassing, geluidhinder, stankoverlast, bodem en leidingentracés. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Willem Assink
ing. Ruud Jansen
ir. Lon Schöne

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap van Delfland

Bevoegd gezag
Schipluiden
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.4 tot 1-4-2011: Afvalwaterreiniging > 50.000 inwonerequivalenten

Bijgewerkt op: 10 jul 2018