903. Baggerspeciedepot Trijehus Fryslân

De provincie Fryslân heeft het voornemen om een depot aan te leggen met een capaciteit van naar schatting 600.000 m3 voor de tijdelijke opslag van niet-verontreinigde grond, klasse 0,1 en 2 baggerspecie en de definitieve stort van klasse 3 en 4 baggerspecie. Het baggerspeciedepot zal gerealiseerd worden op het eiland Trijehûs dat is gelegen tussen het Prinses Margrietkanaal en de Driehuister sloot, circa vier kilometer ten noordoosten van Grou.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-09-1997 Datum kennisgeving
16-09-1997 Ter inzage legging van de informatie
25-11-1997 Advies uitgebracht
Toetsing
27-04-1999 Kennisgeving MER
27-04-1999 Ter inzage legging MER
22-06-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In het MER is alle essentiële informatie aanwezig. Onduidelijkheid werd te weeg gebracht over de status van het gebied Trijehûs. Door toelichting blijkt dat de locatie buiten de EHS valt en dat de functie van baggerspeciedepot is toegekend. Aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van de motivering van de lo catiekeuze, eindafwerking, beheer en monitoring. 

Op 27 juni 2000 is een ontwerp-besluit genomen. Hiertegen is beroep ingesteld. Op 16 mei is een aanvullend akoestisch onderzoek verschenen.

Begin 2002 heeft de Raad van State de bezwaren tegen het verlenen van de milieuvergunning verworpen. Het project kan doorgang vinden.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan Driessen
ir. Wim Keijsers
ir. Frans Jan Schuurman

Voorzitter: ir. Maarten van Dis
Werkgroepsecretaris: drs. Verbeek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Fryslan

Bevoegd gezag
Fryslan
Wetterskip Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.3 tot 1-4-2011: Stort baggerspecie >= 500.000m3, klasse >= 3

Bijgewerkt op: 31 aug 2007