900. Verbetering Rijnbandijk, dijkvak Driel-Kesteren

Met het oog op de veiligheid van het achterliggende gebied is een verbetering gepland van de langs de linkeroever van de Nederrijn gelegen dijk tussen Driel en Kesteren (hectometerpaal (0) 230 tot (0) 320 en (N) 0 tot (N) 73).

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-08-1997 Datum kennisgeving
27-08-1997 Ter inzage legging van de informatie
04-11-1997 Advies uitgebracht
Toetsing a
04-11-1998 Kennisgeving MER
04-11-1998 Ter inzage legging MER
09-06-1999 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing
26-04-1999 Kennisgeving MER
26-04-1999 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Op 9 oktober 1998 maakte de Commissie duidelijk dat naar haar oordeel in het MER niet al le essentiële informatie aanwezig was. Vervolgens zijn een aantal aanvullingen en voorstellen voor nader onderzoek naar de Commissie gestuurd. De provincie Gelderland verzocht de Commissie haar advies aan te houden zodat het Polderdistrict in de gelegenheid zou zijn om in de essentiële informatie voor de besluitvorming te kunnen voorzien. De belangrijkste reden voor de vraag naar aanvulling was dat het MER onvoldoende informatie verschafte over de mogelijkheden (zeer) waardevolle LNC-elementen te sparen door te kiezen voor het wettelijk vastgestelde MHW (15.000 m3/s) en door uitgekiend te ontwerpen. De aanvulling heeft uiteindelijk geleid tot dit advies waarin de Commissie concludeert dat de essentiële informatie in het MER met de aanvulling is terug te vinden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Harry Dijkstra
drs. Marinus Kooiman
dr. Hans Sprangers
ing. Jan Westerhoven

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Ruis

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Polderdistrict Betuwe

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 05 feb 2008