885. Wegverbinding A2 - B56n; N297n Born - Millen

De regionale weg N274 van Brunssum naar Posterholt (in noord-zuidrichting) loopt voor een deel over Duits grondgebied. Lange tijd is deze weg Nederlands geweest, en zijn op het deel op Duits grondgebied (Selfkantgebiet) geen aansluitingen toegestaan. De bedoeling is om het deel dat op Duits grondgebied ligt over te dragen aan de Duitse autoriteiten. Deze hebben het voornemen om twee aansluitingen te maken op het onderliggende (Duitse) wegennet, waardoor de verkeersdruk op de weg zal toenemen. Mede in verband hiermee willen de Duitse overheden een wegverbinding aanleggen die globaal gezien in oost-westrichting de N274 kruist, en die noordelijk of zuidelijk van Millen bij de Nederlandse grens zou moeten komen: de B56n. Hiervoor is een Umweltverträglichkeitsstudie opgesteld. De provincie Limburg tracht in te spelen op deze ontwikkeling en wil het regionaal verbindend wegennet in de Westelijke Mijnstreek completeren, de bereikbaarheid tussen de Westelijke Mijnstreek en het Selfkantgebiet verbeteren, en de verkeersafwikkeling op de N297 (Nieuwstadt – Born) verbeteren; daarom heeft ze het voornemen opgevat om de N297n aan te leggen: een wegverbinding van het NedCar-terrein in Born naar Millen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-05-1997 Datum kennisgeving
20-05-1997 Ter inzage legging van de informatie
25-07-1997 Advies uitgebracht
Toetsing
14-09-1999 Kennisgeving MER
14-09-1999 Ter inzage legging MER
Toetsing a
18-01-2000 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Zie project 595.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Aat Barendregt
drs. Adrie de Jong
ir. Joep Lax
drs. Claire Vos
ir. Daan Wiebes

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Odijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Limburg

Bevoegd gezag
Limburg

Overige gegevens

Gebied: Germany; Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018