879. Recreatiepark De Stok te Roosendaal

De gemeente Roosendaal heeft het voornemen om aan de westzijde van de stad Roosendaal in het gebied De Stok een recreatiepark te ontwikkelen. De eerste fase van de planontwikkeling bestaat uit de herinrichting van het bestaande deelgebied De Stok (25 hectare) voor recreatieve functies. Bij het voornemen kan onderscheid gemaakt worden tussen een aantal vaste planonderdelen (zoals de aanleg van een overdekt zwembad, een sauna en een indoor kartbaan) en een aantal variabele planonderdelen. De variabele planonderdelen betreffen voorzieningen waarvan de komst nog onzeker is (zoals een golfbaan, een sporthal en een hippisch centrum).   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-05-1997 Datum kennisgeving
11-05-1997 Ter inzage legging van de informatie
11-07-1997 Advies uitgebracht
Toetsing
30-12-1997 Kennisgeving MER
30-12-1997 Ter inzage legging MER
Toetsing a
08-05-1998 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing heeft de Commissie de gemeente Roosendaal op 18 februari 1998 schriftelijk om een toelichting gevraagd op een aantal onderdelen van het MER. Het betrof met name een toelichting op het ontbreken van informatie in het MER (bijvoorbeeld een programma van eisen, een gedetailleerde uitwerking van de alternatieven en de milieugevolgen) die in de richtlijnen wel gevraagd werd. Naar aanleiding hiervan heeft het bevoegd gezag de Commissie verzocht de advisering met vijf weken op te schorten om de initiatiefnemer in de gelegenheid te stellen de vragen van de Commissie te beantwoorden in de vorm van een aanvulling. Op 6 april 1998 heeft de Commissie de aanvulling op het MER ontvangen. De Commissie heeft zeer nadrukkelijk het MER en de aanvulling getoetst tegen de achtergrond van de aard van het besluit waarvoor het is opgesteld: de vaststelling van een bestemmingsplan dat recreatieve voorzieningen daadwerkelijk mogelijk maakt, zonder dat nu reeds in detail bekend is welke recreatieve voorzieningen daadwerkelijk zullen worden gerealiseerd. Ten tijde van het opstellen van het richtlijnenadvies bestond bij de Commissie de verwachting dat bij het opstellen van het MER meer zekerheid zou bestaan over de concrete invulling van de alternatieven dan thans het geval is. In de richtlijnen voor het MER zijn daardoor op een aantal aspecten hogere eisen aan het MER gesteld dan redelijkerwijs mogelijk is onder de huidige omstandigheden. De aanvulling in beschouwing nemende, meent de Commissie dat het aanvaardbaar is dat het MER een aantal punten uit de richtlijnen niet volgt. In het toetsingsadvies heeft de Commissie wel een aantal aanbevelingen gedaan voor de verdere besluitvorming. Het betreft een nadere uitwerking van de milieugevolgen indien er meer zekerheid is over de aan te leggen recreatieve voorzieningen, het nader bezien van milieuvriendelijke maatregelen bij de uiteindelijke inrichting en een aanscherping van (de voorschriften in) het bestemmingsplan. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Paul Langeweg
prof. dr. ir. Frans Maas

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Roosendaal

Bevoegd gezag
Roosendaal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018