867. Verplaatsing brug Julianakanaal bij Roosteren

Het plan behelst de aanleg van een nieuwe brug over het Julianakanaal bij Roosteren in de gemeente Susteren en toeleidende wegen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-03-1997 Datum kennisgeving
05-03-1997 Ter inzage legging van de informatie
23-05-1997 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Richtlijnen a
09-09-1998 Datum kennisgeving
09-09-1998 Ter inzage legging van de informatie
13-11-1998 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing a
09-09-1999 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-09-1999 Kennisgeving MER
14-09-1999 Ter inzage legging MER
20-01-2000 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Bij de uitwerking van het MER is gebleken, dat de aansluiting van de N296 op de A2 een groter ruimtebeslag zal vergen dan in de eerste startnotitie voorzien was. Bovendien bleek het noodzakelijk om het tracé van de N296 naar het zuiden te verschuiven om aan de ontwerpnormen voor de op- en afritten te voldoen. Daarnaast wordt de ontsluiting van het bedrijfsterrein Holtum-Noord thans volledig meegenomen in de m.e.r. Als gevolg van deze ontwikkelingen is het onderzoeksgebied uitgebreid, hetgeen heeft geleid tot een aanvulling op de oorspronkelijke startnotitie. De Commissie heeft in een brief haar beperkte aanvullende opmerkingen weergegeven. 

Bij de toetsing heeft de provincie ernaar gestreefd de ongeveer gelijktijdig lopende procedures in de regio – ook in verband met de wegverbinding N297n Born – Millen1 en het industriepark Swentibold2 e.o. – te combineren binnen een nieuw streekplanbesluit.

Naar aanleiding van een bespreking tijdens de toetsing heeft de Commissie een aanvulling op het milieueffectrapport ontvangen. De Commissie concludeerde dat MER en Aanvulling de essentiële informatie bevatten om het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven.

 

1 Zie project 885. 

2 Zie project 1003.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Maarten Fabery de Jonge
ir. van Popta
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: mr. Jan-Willem Kroon
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Limburg

Bevoegd gezag
Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018