846. Koude immobilisatie van afvalstoffen bij VBM te Rotterdam

De bedoeling is om   de bestaande proefinstallatie voor de immobilisatie van (gevaarlijk) afval, waaronder C2-afval, volwaardig in bedrijf te nemen tot een verwerkingscapaciteit van 45.000 ton afval per jaar (nat/drooglijn); een verwerkingslijn in gebruik te nemen voor immobilisatie van (gevaarlijke) droog afval, zoals AVI-vliegas, met een maximale verwerkingscapaciteit van 70.000 ton afval per jaar (droge lijn) en het immobilisaat op de bestaande bedrijfsafvalstort van VBM te storten dan wel eventueel nuttig toe te passen.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-01-1997 Datum kennisgeving
09-01-1997 Ter inzage legging van de informatie
04-04-1997 Advies uitgebracht
Toetsing
30-06-1999 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-07-1999 Kennisgeving MER
07-07-1999 Ter inzage legging MER
21-09-1999 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de m.e.r.-procedure bleek dat er geen wijziging van de vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren nodig was. De Commissie was van oordeel dat het MER de essentiële informatie bood. Zij volstond met enkele aanbevelingen voor de besluitvorming ten aanzien van het chloridegehalte in de afvalstoffen, de kwaliteitscontrole van het immobilisaat, transportmodaliteiten bij grote monostromen, alsmede de monitoring en evaluatie achteraf. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Anthonissen
ing. Cor Coenrady
ir. Evert Mulder
dr. Arnold Tukker

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Bedrijfsafvalstort Maasvlakte (VBM) B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018