843. Dijkverbetering West Maas en Waal

Zie project 949.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-01-1997 Datum kennisgeving
08-01-1997 Ter inzage legging van de informatie
27-02-1997 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
24-02-1998 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-03-1998 Kennisgeving MER
12-03-1998 Ter inzage legging MER
22-04-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het toetsingsadvies merkte de Commissie op dat de projectnota/milieueffectrapport (PN/MER) een duidelijk afwegingskader bood voor en verantwoording van de keuzen die waren gemaakt voor het dijkverbeteringsplan. Verder had de Commissie veel waardering voor de samenvatting bij de PN/MER. Deze was heel duidelijk en naar een breder publiek toegeschreven en kan daardoor een voorbeeld zijn voor samenvattingen bij andere milieueffectrapporten. 

De Commissie plaatste kanttekeningen bij de uitwerking en de motivering van de alternatieven voor deelsectie 4. De Commissie adviseerde om in de ‘Nota van aanbieding’ bij het dijkverbeteringsplan een uitgebreidere beschouwing van mogelijke terugvalopties voor dit deeltraject op te nemen.

Voor het einde van de uitvoering van de dijkverbetering (uiterlijk eind 2000) zou een evaluatieprogramma worden opgesteld.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Erik-Jan Brans
ing. Dekker
ing. Dick Hamhuis
drs. Jacques Leemans

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: drs. Jorritsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
polderdistrict Groot Maas en Waal

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018