838. Dijkverbetering Willemstad - Geertruidenberg

De voorgenomen activiteit betreft het verbeteren van de primaire waterkering tussen Willemstad en Geertruidenberg. De waterkering heeft een lengte van circa 40 km en maakt deel uit van de dijkringen 34 en 34A in West-Brabant. De huidige dijk voldoet over het algemeen ruimschoots aan de vereiste kruinhoogte bij MHW. De gesignaleerde tekortkomingen van de dijk zijn derhalve beperkt en hebben over het algemeen betrekking op onvoldoende stabiliteit van het buitentalud. Daarnaast heeft de initiatiefnemer de wens om de bereikbaarheid van de dijk te verbeteren door de aanleg van een onderhouds- en/of inspectiepad.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-11-1996 Datum kennisgeving
29-11-1996 Ter inzage legging van de informatie
06-02-1997 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
16-09-1998 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
18-09-1998 Kennisgeving MER
18-09-1998 Ter inzage legging MER
24-11-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft een positief toetsingsadvies over dit MER uitgebracht. Het MER is z’n totaliteit was goed, met name de wijze waarop men tot een voorkeursalternatief is gekomen is goed uitgevoerd en beschreven. 

Voor het vervolgtraject deed de Commissie nog enkele aanbevelingen over de kleilaag, de grasmat, mitigerende maatregelen en het mma.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Dick Hamhuis
drs. Rob Lambeck
drs. Lammert Prins
ir. Schiereck

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap van West-Brabant

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018