835. Rijksweg 15, Maasvlakte - Vaanplein

Er doen zich steeds meer files voor op van het deel van RW 15 van de Maasvlakte tot het Vaanplein De trajectstudie richt zich op de mogelijkheden en consequenties van uitbreiding van de verkeerscapaciteit.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-11-1996 Datum kennisgeving
13-11-1996 Ter inzage legging van de informatie
31-01-1997 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
10-10-2000 Kennisgeving MER
10-10-2000 Ter inzage legging MER
16-10-2000 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-12-2000 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De trajectnota/MER is op 10 oktober 2000 ter visie gelegd. 

Het OTB A15 Maasvlakte – Vaanplein werd vertraagd de volgen de redenen:

  • In het standpunt was aangekondigd dat nog een aantal zaken in de OTB-fase onderzocht zouden worden. Het betreft te onderzoeken maatregelen vanwege de verscherpte normen voor de luchtkwaliteit (EU-richtlijnen) en gewijzigde geluidsnormering (voortvloeiend uit de herziening van de Tracéwet). Ook vindt nog onderzoek plaats naar te ne men maatregelen voor risicobeperking binnen de IR-contour van 1.10–6 m.b.t. de transportveiligheid.
  • Het overleg tussen Minister en regio Rotterdam over het – eventueel – meenemen van de Botlektunnelvariant was nog niet afgerond. In het standpunt was namelijk opgenomen dat, als zou blijken dat een extra Botlektunnel een volwaardig alternatief zou zijn voor de nieuwe Botlekbrug en als de regio bereid zou zijn de meerkosten van een extra Botlektunnel voor haar rekening te nemen het standpunt – en daarmee het vervolg – op dit onderdeel zou kunnen worden herzien.
De verwachting is dat het OTB in de loop van 2003 zal worden vastgesteld.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wim Keijsers
ir. Kees Nije
dr. ir. Evert de Ruiter
drs. Rienk van der Werff

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018