822. Dijkverbetering IJsselbandijk,traject Werven-Kloosterbosch

Het dijkvak Werven – Kloosterbosch is een circa 2,7 kilometer lang traject van de IJsselbandijk, lopend van dijkpaal 620 tot 647. Het deel van de Werverdijk ter hoogte van het gemaal Pouwel Bakhuis (dp 640 - 642) valt buiten de onderhavige dijkverbetering.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-09-1996 Datum kennisgeving
11-09-1996 Ter inzage legging van de informatie
13-11-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
20-11-1997 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-11-1997 Kennisgeving MER
26-11-1997 Ter inzage legging MER
26-01-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Bij opstelling van het richtlijnenadvies haakte de Commissie in op de informatie in de startnotitie. Dit betekende dat de Commissie een aantal stappen in de planvorming die werden gepresenteerd in de startnotitie al op juistheid, compleetheid en relevantie voor de besluitvorming heeft getoetst.  

Zij adviseerde op enkele onderdelen van het MER de te behouden of te ontwikkelen waarden nog explicieter te benoemen en in de alternatieven op te nemen. Verder gaf ze als aandachtspunten aan:

● het behoud van de bestaande dijksculptuur met wisselende, gebogen taludhellingen (met bijvoorbeeld steile taluds in binnenbochten bij wielen) en het ontbreken van rechtstanden in het bovenaanzicht, vooral in het mma.

● uitgaan van vergroting van de afstand tussen weg en huizen; de ontwikkeling van een variant met minimale verschuiving van de weg en van verschuiving van circa 5 meter.

Het evaluatieprogramma zal voor het einde van de uitvoering van de dijkverbetering (2000) worden vastgesteld. Hierin zal staan wanneer voor de verschillende aspecten de evaluatie zal worden afgesloten.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Noël van Dooren
dr. Louis Fliervoet
ir. Dico van Ooijen
ir. Mieke Voskens-Drijver

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Ruis

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Veluwe

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018