821. Baggerscheiding op afvalberging Derde Merwedehaven Dordrecht

De initiatiefnemer is van plan om op het terrein van de afvalberging Derde Merwedehaven te Dordrecht een baggerscheidings- en indikkingsinstallatie met een verwerkingscapaciteit van circa 150.000 m3 baggerspecie per jaar definitief te gaan exploiteren.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-09-1996 Datum kennisgeving
05-09-1996 Ter inzage legging van de informatie
11-11-1996 Advies uitgebracht
Toetsing
24-09-1997 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
02-10-1997 Kennisgeving MER
02-10-1997 Ter inzage legging MER
01-12-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Op dit project is de ‘MER op maat’ aanpak van de provincie Zuid-Holland van toepassing. 

Naar het oordeel van de Commissie is in het MER én de startnotitie, met de bijbehorende Notitie Milieuaspecten, de essentiële informatie aanwezig om het milieubelang in de besluitvorming een volwaardige plaats te geven, behalve over de verwerking van BAGA-specie1.

Het MER behoefde evenwel geen aanvulling voorafgaande aan de besluitvorming. De Commissie deed wel aanbevelingen voor de besluitvorming ten aanzien van de verwerking van BAGA-specie (eerst praktijkproeven), verder ontwateren van de slibfractie, de onderlinge vergelijking van de alternatieven in relatie tot levensduur installatie en monitoring en evaluatie.

 

Uit de integrale Wm-revisievergunning voor de gehele Afvalberging Derde Merwedehaven van 2 april 2002 valt af te leiden, dat daarin ook vergunning is verleend voor de verwerking van gevaarlijke afvalbaggerspecie (als doorwerking van de Eural). Tevens is de vergunning uitgebreid tot ook verwerking van andere minerale afvalstromen met een hoog zandgehalte zoals verontreinigde grond, zeefzand en veegvuil.

 

1 BAGA = Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
drs. Nico de Rooij
ir. Wevers

Voorzitter: ir. Maarten van Dis
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Baggerverwerkingsbedrijf PECOS
Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland N.V.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat
Zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 31 aug 2007