812. Verbetering Maasdijk Heumen

Het voornemen behelst de verbetering van de Maasdijk tussen de spoorbrug bij Mook en de gemeentegrens Heumen/Wijchen. Het dijkvak voldoet over de gehele lengte niet aan de gestelde veiligheidseisen, maar de omvang van de problemen is beperkt.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-08-1996 Datum kennisgeving
14-08-1996 Ter inzage legging van de informatie
09-10-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
03-06-1997 Kennisgeving MER
03-06-1997 Ter inzage legging MER
17-07-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De projectnota/MER geeft een redelijk goed inzicht in de voorgenomen activiteit en de daaraan verbonden milieugevolgen. De Commissie plaatst wel een kanttekening bij het feit dat in de projectnota/MER een aantal onderdelen in de tijd vooruit zijn geschoven. De initiatiefnemer heeft aandacht besteed aan alle onderdelen die in de richtlijnen gevraagd zijn, maar is daarbij op een aantal onderdelen niet verder gegaan dan het uitspreken van de intentie om in een later stadium iets te doen. Voorbeelden hiervan zijn de inventarisatie van fauna, het uitwerken van mitigerende maatregelen en het uitwerken van de procedure voor het afsluiten van de coupure en het riool. Aangezien de omvang van de ingrepen bij dit dijkvak relatief beperkt zijn en daardoor ook de effecten op landschap, natuur en cultuurhistorie beperkt zullen zijn, acht de Commissie dit geen onoverkomelijk bezwaar. Daarbij gaat zij er wel van uit dat de in de projectnota/MER uitgesproken intenties daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd. Voor het uitvoeren van een aantal van deze intenties doet de Commissie in haar advies enkele aanbevelingen. 

In de Nota van Aanbieding bij het vastgestelde plan geeft het Polderdistrict een reactie op het advies van de Commissie. Daarbij wordt ook meer informatie gegeven over een aantal van de onderwerpen waarover in het MER slechts stond dat men de intentie had om iets te doen.

De provincie merkt bij haar besluit op dat voordat de verbeteringswerken worden beëindigd een evaluatieprogramma zal worden vastgesteld.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Harry Dijkstra
ir. Gyula Flóriàn
prof. dr. Rob Leuven

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Jorritsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat
polderdistrict Groot Maas en Waal

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018