800. Jachthaven Marina te Stellendam (Goedereede)

De watersportvereniging Scheelhoek heeft als voornemen het volledig voltooien van de aanleg van de jachthaven Marina Stellendam met maximaal 450 ligplaatsen. Om het plan volledig te kunnen realiseren is intrekking van de wettelijk beschermde status voor een klein deel (ruim 0,5 ha) van het natuurmonument Scheelhoek noodzakelijk.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-06-1996 Datum kennisgeving
20-06-1996 Ter inzage legging van de informatie
20-08-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
10-04-1997 Kennisgeving MER
10-04-1997 Ter inzage legging MER
11-04-1997 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-07-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat het MER, inclusief een Aanvullende Notitie, voldoende informatie bevat voor de besluitvoering. In haar advies merkt de Commissie op dat zij heeft geconstateerd dat ook binnen het plangebied reeds aanlegwerkzaamheden zijn uitgevoerd, waardoor het realiteitsgehalte van enkele alternatieven, waaronder het meest milieuvriendelijke alternatief, sterk is verminderd. In de aanbiedingsbrief bij het advies wordt opgemerkt dat daardoor de m.e.r.-procedure wordt uitgehold. Verder maakt de Commissie in haar advies opmerkingen over de wijze waarop aandacht dient te worden besteed aan de eventuele noodzaak van compensatie. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. John Beijersbergen
drs. Rob Lambeck

Voorzitter: mr. Jan-Willem Kroon
Werkgroepsecretaris: drs. Alfons Vernooij

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Watersportvereniging Scheelhoek (WSV)

Bevoegd gezag
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C28.0 tot 1-4-2011: Natuurmonument: intrekking aanwijzing

Bijgewerkt op: 31 aug 2007