793. Hogesnelheidslijn en rijksweg A16 bij Breda en Prinsenbeek

Het voornemen vormt een specifiek onderdeel van het project ‘Nederlandse deel van de hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam – Rotterdam – Brussel – Parijs/Londen1, een onderdeel van de tracékeuze van de A162 en een onderdeel van de tracékeuze voor het knooppunt Princeville3.  In PKB deel 3 over dit HSL-Zuid-project wordt gesteld: “De HSL-Zuid zal tussen het Hollandsch Diep en de Belgische grens gerealiseerd worden volgens een tracé dat vrijwel geheel bundelt met de autosnelweg A16 (E19). Dit inclusief de twee spoorverbindingen die medegebruik mogelijk maken en de voor de realisering van het tracé noodzakelijke aanpassingen aan de bestaande infrastructuur en overige bijkomende werken, en binnen de grenzen of beperkingen zoals bedoeld in artikel 39 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.” en verder: "In het bestuurlijk overleg zijn door de gemeenten Breda en Prinsenbeek concrete voorstellen gedaan voor de inpassing van de HSL-Zuid in die gemeenten. Onderdeel van deze voorstellen is het ter hoogte van Breda/Effen verleggen van de autosnelweg A16 naar de westzijde van de hogesnelheidslijn. Een milieueffectrapport (MER), aanvullend op het MER van de PKB HSL-Zuid en gericht op een besluit over deze eventuele verlegging van de A16, is ondertussen in procedure gebracht. Ook andere elementen uit de voorstellen van de gemeenten Breda en Prinsenbeek zijn in dit aanvullend MER meegenomen. Na inspraak, advies en bestuurlijk overleg zal het kabinet zijn standpunt over deze voorstellen aan het parlement voorleggen. Op deze wijze wordt de verschuiving en verbreding van de A16 onderdeel van de procedure voor de HSL-Zuid. Dit heeft als voordeel, dat de onderlinge afstemming gedurende het verdere besluitvormingstraject is verzekerd en vertraging wordt voorkomen. Daarbij speelt een rol dat, wegens de fysieke samenhang, de verschuiving en verbreding van de A16 tegelijk met de aanleg van de HSL-Zuid moet plaatsvinden.” 1 Zie project 141.  2 Zie project 434. 3 Zie project 441.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-07-1987 Datum kennisgeving
12-07-1987 Ter inzage legging van de informatie
Toetsing
31-05-1996 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
31-05-1996 Kennisgeving MER
31-05-1996 Ter inzage legging MER
15-08-1996 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Voor het onderdeel van de HSL-Zuid tussen Prinsenbeek-Noord en het knooppunt Galder is een specifieke aanvulling op de nieuwe HSL-nota annex MER gemaakt over mogelijkheden van nauwere bundeling van de HSL met de te verbeteren A16. 

In juni/juli 1996 zijn twee voorlichtingsbijeenkomsten en een hoorzitting over het A-MER HSL/A16 Breda-Prinsenbeek gehouden. Tot en met 26 juli 1996 kon schriftelijk worden gereageerd.

In haar toetsingsadvies over dit A-MER constateerde de Commissie dat het A-MER voldoende informatie bevatte om het milieubelang te betrekken bij de besluitvorming op PKB-niveau over het strakker bundelen van de A16 met de HSL tussen Prinsenbeek-Noord en knooppunt Galder. Het A-MER bevatte naar de mening van de Commissie nog niet voldoende gespecificeerde informatie voor een keuze uit beschreven alternatieven/varianten of voor een besluit over het verleggen van de (te verbreden) A16 naar de westzijde van de hogesnelheidslijn. Dergelijke specifieke besluiten zouden naar het oordeel van de Commissie pas in de volgende fase, de OTB-fase, genomen kunnen worden. Dit kwam ook omdat met de gekozen uitgangspunten voor de alternatieven en varianten niet alle aspecten volwaardig tot hun recht kwamen en de vergelijking van de behandelde alternatieven en varianten niet volledig was. Ook het proces van ontwikkeling van een (reëel haalbaar) mma door optimale combinatie van bouwstenen was nog niet afgerond.

De Commissie deed een aantal aanbevelingen voor de besluitvorming en de nadere uitwerking in de OTB-fase.

Een gepland nader Kabinetsbesluit over deze specifieke inpassingsproblematiek is aangehouden tot na de Kamerbehandeling van de PKB deel 3 in de herfst van 1996.

Op 19 december 1996 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de PKB deel 3 nadat het Kabinet op enkele punten tegemoet is gekomen aan de wensen van de Tweede Kamer. Voor dit specifieke onderdeel hield dat in grote lijnen het volgende in:

? De HSL en de A16 zullen ter hoogte van Valdijk verdiept worden aangelegd. De Valdijk wordt over de HSL en de A16 heen geleid.

? In het gebied tussen de spoorlijn Breda – Roosendaal en het knooppunt Galder wordt de A16 naar het westen verlegd. Daardoor komen de HSL en de A16 dichter tegen elkaar te liggen.

? De HSL zal bij Effen beter landschappelijk worden ingepast, onder meer door een zo laag mogelijke aanleg over de Aa of Weerijs heen.

In de vervolgprocedure (ontwerp-tracébesluitprocedure) is de exacte ligging van de HSL en de A16 tussen Breda-Prinsenbeek en het knooppunt Galder tezamen worden bepaald1.

Op 23 mei 2001 heeft de gemeenteraad van Breda het bestemmingsplan HSL/A16 vastgesteld; Gedeputeerde Staten hebben dit plan vervolgens op 18 december 2001 goedgekeurd.

1 Zie verder project 141. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Agema
ir. Jaap Groenhuijse
ir. Wim Keijsers
prof. mr. Kees Lambers
prof. dr. ir. Frans Maas
prof. ir. Maurits van Witsen

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Belgium; Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.1 Aanleg hoofdweg
C02.1 tot 1-4-2011: Aanleg landelijke railweg (incl. wijzigen of weer in gebruik nemen)

Bijgewerkt op: 28 dec 2007