780. Landinrichting Ulvenhout-Galder

De voorgenomen activiteit betreft de uitvoering van landinrichting van het gebied Ulvenhout /Galder ten zuiden van Breda. Het provinciale beleid legt het accent in het gebied Ulvenhout /Galder op natuur. De oppervlakte van het herinrichtingsgebied bedraagt circa 2635 hectare.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-04-1996 Datum kennisgeving
24-04-1996 Ter inzage legging van de informatie
03-07-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
09-09-1998 Kennisgeving MER
09-09-1998 Ter inzage legging MER
18-02-1999 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het landinrichtingsgebied Ulvenhout Galder is ontwikkeling voorzien van 500 hectare natuur- en reservaatsgebieden van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Een groot deel van de voor dat doel te verwerven gronden is in landbouwkundig gebruik. In het landinrichtingsgebied van 2670 hectare bevinden zich verder een vijftal landgoederen met een gezamenlijke oppervlakte van 700 hectare.  

In haar richtlijnenadvies vraagt de Commissie aandacht voor het in beeld brengen van de potenties van en beleidsdoelstellingen voor het gebied en de deelgebieden, het zichtbaar maken van strijdigheden tussen functies, met name de tegenstrijdige eisen op het gebied van hydrologie/ecohydrologie en de landschappelijke inrichting. Daarnaast geeft de Commissie in overweging alternatieven uit te werken die de tegenstellingen tussen de functies overbruggen. Dit advies is in grote lijnen overgenomen door de provincie Noord-Brabant.

In haar toetsingsadvies spreekt de Commissie haar waardering uit over de wijze waarop in het VOP/MER inzicht wordt gegeven in de knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen voor het gebied en met name de consciëntieuze wijze waarop de aanwezige abiotische randvoorwaarden zijn vertaald naar natuurdoeltypen en standplaatsfactoren. Zij constateert dat gegeven het vigerende ruimtelijke beleid het VOP/MER voldoende informatie geeft voor de verdere planuitwerking. Uitgaande van een ecohydrologische analyse en een eerste beoordeling van cultuurhistorische kenmerken doet de Commissie suggesties voor de verdere planuitwerking, daarbij constaterend dat voor een dergelijke invulling wel functiewijziging noodzakelijk is.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Jan Baaijens
drs. Sjef Jansen
ir. Ton van der Maarel
ing. Johan Reinders

Voorzitter: prof. dr. ir. Dick de Zeeuw
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
LBL

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 25 jan 2019