777. Uitbreiding productie van substraat champignonteelt CNC

De CNC composteert mest ten behoeve van de substraatbereiding voor de champignonteelt. De voorgenomen activiteit betreft de uitbreiding van de productiecapaciteit voor indoor verse compost (IVC) met 250.000 ton per jaar tot 750.000 ton per jaar.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-04-1996 Datum kennisgeving
19-04-1996 Ter inzage legging van de informatie
10-06-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
18-04-1997 Kennisgeving MER
18-04-1997 Ter inzage legging MER
29-05-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In december 1993 is een MER ter visie gelegd over het toenmalige voornemen van de CNC om substraat voor de champignonteelt te bereiden op het industrieterrein te Moerdijk1. Op basis van dit MER zijn in september 1994 vergunningen verleend met een looptijd van vijf jaar. De Commissie vroeg in het op te stellen MER korte samenvattingen te geven van de informatie uit 1993, voor zover die nog actueel en relevant is voor de besluitvorming. Eventuele nieuwe ontwikkelingen dienen uitgebreider te worden beschreven. 

Bij de toetsing beoordeelde de Commissie het MER positief. Naar aanleiding van de inhoud van het MER adviseerde zij het bevoegde gezag bepaalde geluidsaspecten bij de besluitvorming in het kader van het zonebeheer verder uit te werken. De Commissie was verder van mening dat de aspecten geurhinder, drijfmest- , water- en energiegebruik, alsmede nieuwe ontwikkelingen op het gebied van thermofiel filtermateriaal in het evaluatieprogramma zouden moeten worden opgenomen.

In de vergunningverlening is met de opmerkingen van de Commissie rekening gehouden.

Bij het besluit is een evaluatieprogramma gevoegd. Een eerste evaluatieverslag zal verschijnen drie jaar nadat de uitbreiding heeft plaats gevonden.

 

1 Zie project 459. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Carla Anzion
ing. Ruud Jansen
dr. ir. Bram Klapwijk
ir. in 't Veld

Voorzitter: prof. dr. ir. Dick de Zeeuw
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
CNC Gennep

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Hoogheemraadschap West-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D00.2 mestverwerking, m.e.r.-plichtig destijds (1987-1999)
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018