762. VINEX-locatie Midden-IJsselmonde (stadsregio Rotterdam)

De stadsregio Rotterdam heeft het voornemen circa 10.000 woningen en 72 ha bedrijventerrein te ontwikkelen in het gebied Midden-IJsselmonde op het grondgebied van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht en Rotterdam.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-02-1996 Datum kennisgeving
29-02-1996 Ter inzage legging van de informatie
10-05-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
27-02-1997 Kennisgeving MER
27-02-1997 Ter inzage legging MER
Toetsing a
18-07-1997 Kennisgeving MER
18-07-1997 Ter inzage legging MER
20-10-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Voorafgaand aan deze m.e.r.-procedure is een Kadernota m.e.r. opgesteld. Deze nota verwoordt het gemeenschappelijke regionale uitgangspunt voor de verschillende m.e.r.-plichtige VINEX-woningbouwlocaties in de stadsregio Rotterdam. De Kadernota m.e.r. geeft inzicht in het locatiekeuzeproces van de VINEX-locaties en de (milieu)argumenten die daaraan ten grondslag hebben gelegen. Tevens geeft de Kadernota een aantal specifieke milieuaandachtspunten die betrokken zullen worden bij de verdere planvorming. 

In haar advies voor richtlijnen besteedde de Commissie extra aandacht aan de duurzaamheidsaspecten. Het advies van de Commissie werd in grote lijnen door het bevoegde gezag overgenomen.

Bij de toetsing was de Commissie van mening dat het MER op een aantal punten onvolledig was. Aanvullingen zijn gevraagd op de punten verkeer, water en energie. Tevens merkte de Commissie op dat reikwijdte van de m.e.r. beperkt was, omdat diverse besluiten op het planniveau waaraan de m.e.r. was gekoppeld, reeds in een eerder stadium waren genomen.

De Commissie oordeelde dat het MER met de aanvulling voldoende informatie bevatte voor de besluitvorming en wees tevens op de positieve opmerkingen bij de beoordeling van het MER.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Jan Baaijens
ir. Yttje Feddes
drs. Koning
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.

Voorzitter: ing. Emile Mastenbroek
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stadsregio Rotterdam

Bevoegd gezag
Stadsregio Rotterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 31 aug 2007