754. Actualisering VINEX

In het kader van de actualisering van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex) beoogt de regering de bouw van meer dan 4000 woningen ten behoeve van de Leidse regio en aanleg van meer dan 100 ha bedrijventerrein ten behoeve van de Rotterdamse regio.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-01-1996 Datum kennisgeving
30-01-1996 Ter inzage legging van de informatie
18-03-1996 Advies uitgebracht
Toetsing
09-01-1997 Kennisgeving MER
09-01-1997 Ter inzage legging MER
22-04-1997 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Als hulpmiddel voor de besluitvorming is een integrale effectrapportage uitgevoerd. Alleen voor het milieuonderdeel van deze rapportage bestaat een wettelijk geregelde procedure, de milieueffectrapportage. De Commissie is gevraagd een advies voor richtlijnen op te stellen voor het milieugedeelte in de effectrapportage en ook alleen dat gedeelte te beoordelen. De uitkomst van de toetsing was dat het MER voldoende informatie biedt om het milieubelang een volwaardige rol te laten spelen bij de besluitvorming over de planologische kernbeslissing over de Actualisering VINEX, voor zover deze betrekking heeft op het gesignaleerde ruimtetekort voor de Rotterdamse en de Leidse regio in 2005 tot 2010. 

Bij de beoordeling is een belangrijk gegeven geweest dat het gaat om de onderbouwing van rijksbeleidsuitspraken op hoofdlijnen.

De Commissie spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop de landelijke uitgangspunten van het ruimtelijke ordeningsbeleid zijn verwerkt tot een hanteerbaar toetsingskader met het juiste abstractieniveau. Door naast milieuaspecten ook aandacht te besteden aan andere onderwerpen die een rol spelen in de besluitvorming ontstaat een evenwichtig beeld van de voor- en nadelen van de onderscheiden oplossingsrichtingen.

De Commissie adviseert reeds in een vroeg stadium af te spreken hoe milieueffectrapportage wordt ingevuld voor m.e.r.-plichtige elementen in de aangekondigde uitwerkingen van de PKB voor de Hoeksche Waard en de driehoek Leiden − Haarlem − Amsterdam.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. ir. le Clercq
ir. Dekker
ir. Jaap Groenhuijse
dr. Cees Kwakernaak
ir. Han Lörzing
prof. dr. Helias Udo de Haes

Voorzitter: ing. Emile Mastenbroek
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
005 artikel 3 besluit m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018