742. Uitbreiding infiltratie- en winningscapaciteit Solleveld

Het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH) heeft het voornemen de bestaande capaciteit op de locatie Solleveld voor oppervlakte-infiltratie ten behoeve van de drinkwaterbereiding uit te breiden van 5 miljoen m3 naar 8 miljoen m3.   Het geeft hiermee uitwerking aan het convenant dat is gesloten tussen het DZH en de provincie Zuid-Holland waarin is overeengekomen dat uitbreiding van de infiltratiecapaciteit op de locatie Solleveld wenselijk wordt geacht om het verlies aan capaciteit op de locatie Ganzehoek als gevolg van regeneratie te compenseren. Als voorwaarde hierbij is opgenomen dat de uitbreiding van capaciteit op de locatie Solleveld alleen dan plaatsvindt, wanneer het verlies aan natuurwaarden gering is en het maatschappelijke voordeel groot. Of aan deze voorwaarde kan worden voldaan dient uit het op te stellen MER te blijken.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-11-1995 Datum kennisgeving
22-11-1995 Ter inzage legging van de informatie
29-01-1996 Advies uitgebracht
Toetsing
22-10-2000 Kennisgeving MER
22-10-2000 Ter inzage legging MER
20-12-2000 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Eind 1999 gaf het bevoegd gezag aan dat het MER begin 2000 verwacht wordt. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Aat Barendregt
ir. Adriaan Posthumus
ir. Henk Roelofs
ir. Jan Verhagen

Voorzitter: drs. Anthonie Pijpers
Werkgroepsecretaris: drs. Peter Kee

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C15.1 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 3 miljoen m3 per jaar (m.u.v. bronbemalers)

Bijgewerkt op: 31 aug 2007