719. Hoogspanningsverbinding Noorwegen - Nederland

Het voornemen betreft de aanleg van een hoog spanningsverbinding (450 kV) van Noorwegen naar Nederland.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-08-1995 Datum kennisgeving
15-08-1995 Ter inzage legging van de informatie
05-10-1995 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
26-03-1998 Kennisgeving MER
26-03-1998 Ter inzage legging MER
Toetsing a
29-10-1998 Kennisgeving MER
29-10-1998 Ter inzage legging MER
18-12-1998 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Het besluit tot aanleg van de hoogspanningsverbinding tussen Noorwegen en Nederland was al genomen in het Elektriciteitsplan 1995 – 2004. De m.e.r.-procedure betrof de keuze van het tracé en de wijze van aanleg van de hoogspanningsverbinding. Op deze besluitvorming was onder andere het afwegingskader in de Nota Waddenzee van toepassing. Hoewel de initiatiefnemer voorkeur had voor aanleg van de hoogspanningsverbinding door de Waddenzee, schreef de Nota Waddenzee voor dat ook moest worden nagegaan in hoeverre een tracé buiten de Waddenzee mogelijk zou zijn.

De Commissie heeft tijdens de toetsing aanvullende informatie gevraagd over de toegepaste kabelverbindingen (in verband met risico’s op kabelbreuk en verstoring in de Waddenzee) en over tracés naar de kust van Noord-Holland (in verband met voornoemde eis in de Nota Waddenzee). De aanvulling ging adequaat op deze aspecten in, zodat de Commissie oordeelde dat het MER en de aanvulling gezamenlijk voldoende informatie boden om het milieu een volwaardige rol in de besluitvorming te geven.

In het besluit was geen evaluatieprogramma opgenomen. Wel was voorgeschreven dat er een monitoringsonderzoek zou moeten worden opgesteld dat drie maanden voor de aanvang van de aanleg van de kabel gereed is. Dit plan moest worden goedgekeurd door het bevoegde gezag.

In maart 2001 werd duidelijk dat de uitvoering van de kabel anders zou worden dan het aanvankelijke plan. Was aanvankelijk sprake van een isolerende omhulling met olie, in de definitieve keuze werd een omhulling van watervast papier gekozen. Deze keuze was vooral ingegeven na onder andere kritiek vanuit de Waddenvereniging die vreesde dat een kabelbreuk tot vrijkomen van 1000 liter olie in de Waddenzee zou kunnen leiden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Norbert Dankers
prof. dr. Eisma
prof. dr. ir. Kreuger
ir. van Willigenburg

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Stefan Morel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
NV Samenwerkende Elektriciteitsproduktiebedrijven

Bevoegd gezag
De Marne
Dongeradeel
Schiermonnikoog
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied; Nederland, provincie Friesland; Nederland, provincie Groningen; Nederland, provincie Noord-Holland; Norway


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
009.5 M.e.r. op grond van provinciaal besluit (Waddenzee)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018