697. Sport- en vrijetijdscentrum(SVC) De Vliert te Den Bosch

De Verhuurmaatschappij De Vliert wil op het terrein van het sportpark De Vliert, ten westen van het bestaande stadioncomplex, op een oppervlakte van circa 2,1 hectare (exclusief parkeer- en stallingsruimte) een geïntegreerd sport- en vrijetijdscentrum (SVC) te bouwen. Belangrijke elementen zijn de ijs(hockey)hal, het zwembad en de sporthal.   Om dit plan te verwezenlijken is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Vooruitlopend daarop is een procedure ex artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening gestart.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-05-1995 Datum kennisgeving
20-05-1995 Ter inzage legging van de informatie
13-07-1995 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
02-12-1995 Kennisgeving MER
02-12-1995 Ter inzage legging MER
04-12-1995 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-01-1996 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie was van oordeel dat het MER voldoende informatie bevatte om het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. Zij was te spreken over het feit dat in het MER alternatieven op een rij waren gezet die lieten zien dat het gereedkomen van de Structuurweg tegelijkertijd met de realisatie van het SVC belangrijke milieuvoordelen (minder geluid door verkeer) zou bieden boven het aanvankelijk voornemen van een veel latere realisatie van de Structuurweg of het niet doorgaan ervan. Het MER heeft geresulteerd in het voornemen van de gemeente om op korte termijn deze Structuurweg in uitvoering te nemen. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Paul Langeweg
prof. dr. ir. Frans Maas

Voorzitter: mr. Jan-Willem Kroon
Werkgroepsecretaris: drs. Vivienne Tersteeg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Verhuurmaatschappij De Vliert NV (opgericht door gem.Breda)

Bevoegd gezag
Den Bosch

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018