687. N9, gedeelte Koedijk - De Stolpen

Dit is de tweede fase van de reconstructie van de N9, met als doelstelling het wegnemen van een aantal knelpunten ten aanzien van verkeersveiligheid en leefmilieu in woonkernen. Het voornemen betreft:  - aanleg van een parallelweg ten behoeve van het lang zaam verkeer en bestemmingsverkeer; - enkele bochtverruimingen; omleggingen rondom enkele woonkernen.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-03-1995 Datum kennisgeving
28-03-1995 Ter inzage legging van de informatie
26-05-1995 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
01-09-1998 Kennisgeving MER
01-09-1998 Ter inzage legging MER
27-11-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
01-12-1998 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Over de eerste fase van de reconstructie van de N9 tussen Alkmaar en Den Helder is reeds besloten Deels is er zelfs al uitvoering aan gegeven. Het gaat om: 

● aanpassing van de weginfrastructuur nabij het Kooimeerplein bij Alkmaar;

● aanleg van een parallelweg tussen Schoorldam en de Stolpen;

● ombouw van de N9 tussen de Stolpen en Den Helder.

Ten aanzien van de voorgenomen activiteit vallen alleen de bochtverbeteringen en reconstructies in de woonkernen onder de Tracéwet. De ombouw tot autoweg op het bestaande tracé en de aanleg van parallelwegen vallen niet onder de bepalingen van de Tracéwet.

In het MIT 1998 was een bedrag van €24,5 miljoen (prijspeil 1998) gereserveerd voor het totale project. Daarmee zouden van de vijf deelprojecten (de aanleg van het ontbrekend deel van de parallelweg bij Bergen en de vier omleidingen − bij Schoorldam, Burgervlotburg, Sint Maartenvlotbrug en De Stolpen) alleen de parallelweg en de omleiding bij de Stolpen kunnen worden uitgevoerd.

In mei 2001 bleek de provincie Noord-Holland bereid om € 23 miljoen. bij te dragen aan de opwaardering van de N9. De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft daarop toegezegd haar bijdrage te verhogen tot € 34,5 miljoen. De provincie stelde als voorwaarde dat de aansluitingen ongelijkvloers zouden worden uitgevoerd. Het standpunt wordt in het eerste halfjaar van 2002 verwacht.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Benschop
dr. Kees Canters
ir. Jon van Dijk
drs. Robert Jan Jonker

Voorzitter: prof. dr. ir. Frans Maas
Werkgroepsecretaris: drs. Peter Kee

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.1 Aanleg hoofdweg
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018