686. Dijkversterking Langerak

Het dijktraject Langerak, tussen de dijkpalen 254 en 278 maakt deel uit van de Zuidelijke Lekdijk en is gelegen in de gemeente Liesveld. Voor deze dijk wordt een verbetering voorgesteld.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-03-1995 Datum kennisgeving
29-03-1995 Ter inzage legging van de informatie
01-06-1995 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
28-07-1997 Kennisgeving MER
28-07-1997 Ter inzage legging MER
Toetsing a
19-12-1997 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
13-01-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing had de Commissie vragen over de uitgangspunten bij het berekenen van de stabiliteit van de dijk en over het toepassen van bijzondere constructies. Deze vragen waren van belang om de dimensionering van de dijk in relatie tot het behoud van LNC-waarden te kunnen beoordelen. Het MER en de aanvulling hebben geleid tot een positief oordeel van de Commissie. In het MER is een aanzet tot een evaluatieprogramma opgenomen. In het goedkeuringsbesluit is aangegeven dat dit programma verder zal worden uitgewerkt. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
drs. Dick van der Hoek
ir. Han Lörzing

Voorzitter: prof. dr. ir. Dick de Zeeuw
Werkgroepsecretaris: drs. Stefan Morel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018