679. Omlegging rijksweg 7 bij Sneek

Rijkswaterstaat wil maatregelen nemen ter verbetering van de situatie op de Rijksweg 7 ter hoogte van de Zuidelijke Stadsrondweg van Sneek. Zowel het aanpassen van de Stadsrondweg, als het aanleggen van een nieuwe ‘omleiding’ behoren daarbij tot de mogelijkheden.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-03-1995 Datum kennisgeving
03-03-1995 Ter inzage legging van de informatie
04-05-1995 Advies uitgebracht
Toetsing
07-10-1997 Kennisgeving MER
07-10-1997 Ter inzage legging MER
20-01-1998 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Bij het project waren bijzonder veel verschillende oplossingsmogelijkheden. De Commissie heeft in haar richtlijnenadvies getracht deze zo goed mogelijk te structuren, maar slaagde er niet in reeds voorafgaand aan het MER tot een voorstel tot inperking te komen. In de fase van het opstellen van het MER werden zelfs nog twee relevante alternatieven toegevoegd, waarvan er een uit de inspraak naar voren was gekomen. 

Dat alternatief, het zogeheten “combinatiealternatief” is in de ministeriële standpuntbepaling van 24 april 1998gekozen. Het is een combinatie van het aanpassen van de stadsrondweg en een (gedeeltelijke) omlegging. Het ontwerp-tracébesluit is in 2004 genomen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Jan Baaijens
ir. Susan Bodmer-Sluis
ir. Jaap Groenhuijse

Voorzitter: mr. Jan-Willem Kroon
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.1 Aanleg hoofdweg
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018