675. Uitbreiding Tuschinskitheater te Amsterdam

Metro Goldwyn Mayer Cinema's (MGM) heeft het voornemen het Tuschinskitheater in Amsterdam uit te breiden met een nieuwbouwcomplex naast het huidige gebouw. Aangezien het verwachte aantal bezoekers boven de 500.000 bezoekers per jaar zal liggen dient hiervoor een m.e.r.-procedure te worden doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-02-1995 Datum kennisgeving
15-02-1995 Ter inzage legging van de informatie
18-04-1995 Advies uitgebracht
Toetsing
28-05-1996 Kennisgeving MER
28-05-1996 Ter inzage legging MER
09-07-1996 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies gaf de Commissie aan de volgende punten vooral van belang te achten voor de besluitvorming:

  • de verdeling van de bezoekers over de diverse vervoersvormen (de modal split) in de huidige situatie en de situatie na realisering van de voorgenomen activiteit;
  • een beschrijving van de voorgenomen activiteit en de gevolgen daarvan voor het milieu, als gevolg van de toename van verkeersintensiteit en mogelijke ingrepen in het bodemarchief;
  • de vraag of er, gezien het gegeven dat de meeste bezoekers naar verwachting te voet, per fiets en met het openbaar vervoer zullen komen, significante milieugevolgen op zullen treden;
  • een beschrijving van de mogelijke maatregelen om de voor de besluitvorming relevante milieugevolgen te mitigeren, op basis waarvan een meest milieuvriendelijk alternatief geformuleerd kan worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Paul Langeweg

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Rob Bonte

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Path├ę Cinemas BV (voorheen MGM Cinemas BV)

Bevoegd gezag
gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018