660. Kitkokerhulsverwerking tot granulaat B & R te Middelharnis

Het gaat om het verwerken van kit- en lijmkokers en kit- en lijmresten tot secundaire grondstoffen op het industrieterrein Oostplaat in de gemeente Middelharnis. Ook diverse kunstafvalstoffen worden bewerkt tot (herbruikbaar) granulaat. De maximale verwerkingscapaciteit die is aangevraagd is ca. 9.800 ton kit- en lijmkokers en kit- en lijmresten en ca. 21.050 ton kunstafvalstoffen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-12-1994 Datum kennisgeving
22-12-1994 Ter inzage legging van de informatie
16-02-1995 Advies uitgebracht
Toetsing
03-04-1997 Kennisgeving MER
03-04-1997 Ter inzage legging MER
27-05-1997 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Naar het oordeel van de Commissie bevat het MER voldoende informatie om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. Zij doet wel aanbevelingen voor de besluitvorming ten aanzien van de acceptatie, nageschakelde reinigingstechnieken en monitoring en evaluatie achteraf.

De beschikking Wm bevat evaluatieverplichtingen, met name bestaande uit het uitvoeren van emissie- en rendementsmetingen aan de gaswasser en het doekfilter. Daarbij wordt tevens de noodzakelijkheid van biologische nazuivering bepaald. De evaluatie dient plaats te vinden binnen twee jaar na het van kracht worden van de vergunning. Daarna zal door Gedeputeerde Staten een evaluatieverslag worden opgesteld met conclusies uit de onderzoeksresultaten. Het verslag zal worden bekendgemaakt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
drs. Hans Heuer

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
B&R Shreddering en Recycling B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
B00.5 scheiding van gewoon, van gevaarlijk afval, m.e.r.-pl. in Besluit 1994

Bijgewerkt op: 10 jul 2018