650. Versterking IJsselmeerdijken Noordoostpolder

Het voornemen betreft de versterking van de IJsselmeerdijk van de Noordoostpolder, tussen Lemmer en Ramspol.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-11-1994 Datum kennisgeving
23-11-1994 Ter inzage legging van de informatie
08-02-1995 Advies uitgebracht
Toetsing
04-10-2000 Kennisgeving MER
04-10-2000 Ter inzage legging MER
30-11-2000 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies adviseerde de Commissie om: 

● wegens onvoldoende toegespitst beleid op het gebied van landschap, natuur en recreatie langs het dijktraject op korte termijn te komen tot een nadere uitwerking van die aspecten en hun onderlinge relaties te komen. Zo’n uitwerking zou moeten worden benut bij het opstellen van de projectnota/MER;

● aan te geven hoe de omschrijving van de doelstelling in de startnotitie zich verhoudt tot het rijksbeleid inzake dijkversterkingen. Gelet op het rijksbeleid dienen, naast de veiligheidsdoelstelling, ook doelstellingen voor het behoud én het versterken van de LNC-waarden, alsmede voor recreatie en dergelijke uitgangspunt te zijn bij het planvormingsproces;

● op basis van het beleidskader en de doelstellingen van het plan in het MER een visie te geven op de gewenste ontwikkeling van de IJsselmeerdijken. Daarbij dient nadrukkelijk aandacht besteed te worden aan de (gewenste) LNC-waarden en aan potentiële nevenfuncties (zoals recreatie, verkeer en windmolens) en op die manier de zoekrichting voor mogelijke oplossingen voor de dijkversterking toe te spitsen.

Het project heeft lange tijd stilgelegen als gevolg van discussie over het toe te passen rekenmodel en de te hanteren veiligheidsnormen Medio 1999 is hierover duidelijkheid ontstaan en is het project dus weer opgepakt.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Yttje Feddes
ir. Gyula Flóriàn
drs. Ron Mes

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland
Fryslan

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland; Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018