649. Versterking IJsselmeerdijken Oostelijk Flevoland

Het voornemen betreft de versterking van de IJsselmeerdijken van Oostelijk Flevoland, zodanig dat het over de gehele lengte aan de veiligheidsnorm voldoet.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-11-1994 Datum kennisgeving
23-11-1994 Ter inzage legging van de informatie
08-02-1995 Advies uitgebracht
Toetsing
24-01-2001 Kennisgeving MER
24-01-2001 Ter inzage legging MER
19-03-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing
Toetsing a
27-05-2003 Kennisgeving MER
27-05-2003 Ter inzage legging MER
16-07-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Na het vaststellen van de richtlijnen is discussie ontstaan over de opzet van het rekenmodel, waarmee kruinhoogten worden berekend en over de veiligheidsnormen. Hierdoor heeft het project lang stil gelegen. Medio 1999 is het project weer opgepakt. 

Bij de toetsing heeft de Commissie geconstateerd dat er nauwelijks sprake is van een inte grale aanpak. Mogelijkheden daartoe, bijvoorbeeld op het gebied van natuur ontwikkeling, recreatieve voorzieningen en grondstoffen, worden wel gesignaleerd maar summier uitge werkt.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Yttje Feddes
ir. Gyula Flóriàn
drs. Ron Mes

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Flevoland

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018