644. Aanleg N22 te Haarlemmermeer

Naar aanleiding van eerdere rijksplannen voor de aanleg van deze wegverbinding1 wil de pro vin cie het tracé van de N22 in de Haarlemmermeer in het streekplan vastleggen.    1 Zie project 170.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-10-1994 Datum kennisgeving
27-10-1994 Ter inzage legging van de informatie
27-12-1994 Advies uitgebracht
Toetsing
25-01-1996 Kennisgeving MER
25-01-1996 Ter inzage legging MER
04-04-1996 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie achtte het MER voldoende voor de besluitvorming over het Uitwerkingsplan N22. Zij constateerde dat uitvoeringsaspecten in het MER slechts beperkte aandacht hadden gehad en beval aan in het verdere besluitvormingstraject aandacht te besteden aan de feitelijke uitvoering van de N22 in samenhang met de stedenbouwkundige inrichting van de nieuwe woonlocaties en de zonering van het groengebied in het westen van de Haarlemmermeer. 

In het Uitwerkingsplan N22 is voor een tracé gekozen dat op enkele delen afwijkt van de milieuvariant zoals in het MER beschreven. Bij Nieuw-Vennep is omwille van uitvoerbaarheid gekozen voor een tracé langs de IJtocht; bij Vijfhuizen wordt om meerdere redenen (kosten, Zuidtangent, agrarische belangen) gekozen voor een tracé ten westen van de IJtocht; omwille van haalbaarheid is gekozen voor een noordelijke aansluiting op de N205, waarbij de aansluiting zo dicht mogelijk komt te liggen bij het knooppunt Rottepolderplein-zuid. Over de exacte ligging en uitvoering vindt nog nader onderzoek plaats.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wim Keijsers
dr. ir. Evert de Ruiter
ir. Kuindert van der Spek
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noord-Holland

Bevoegd gezag
Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 31 aug 2007