635. Grensoverschrijdend bedrijventerrein Aken - Heerlen

Het samenwerkingsverband van de gemeenten Heerlen en Aken heeft het voornemen een grensoverschrijdend bedrijventerrein te realiseren in het Nederlands-Duitse grensgebied Langeveld. Het bedrijventerrein zal deels op Nederlands grondgebied en deels op Duits grondgebied komen te liggen en beslaat 117 hectare, waarvan 57 hectare op Nederlands grondgebied en 60 hectare op Duits grondgebied.  De voorgenomen activiteit is door de beperkte omvang op Nederlands grondgebied op grond van de Nederlandse m.e.r.-wetgeving niet m.e.r.-plichtig. Wat betreft het Nederlands deel is derhalve sprake van een vrijwillige m.e.r.-procedure. In de richtlijnenfase was sprake van een bedrijventerrein bedoeld voor high-tech bedrijven met een emissiearm profiel en was het initiatief ook op grond van de Duitse wetgeving (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung) niet m.e.r.-plichtig. Tijdens de opstelling van het MER is het voornemen in die zin aangepast dat onder voorwaarden ook lichte industrie kan worden toegelaten, die over een formele vergunning dient te beschikken conform Duitse wetgeving (vierde BIM SCHV, kolom 1). Daarmee is het initiatief conform de Duitse regelgeving m.e.r.-plichtig geworden. Besloten is om één milieueffectrapport op te stellen ten behoeve van de besluitvorming in zo wel de gemeente Heerlen als de gemeente Aachen, waarbij de Nederlandse m.e.r.-procedure wordt gevolgd. Omdat de Nederlandse procedure- en inhoudvereisten verder gaan dan de Duitse vereisten, wordt daarmee aan alle wettelijke verplichtingen voldaan.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-08-1994 Datum kennisgeving
24-08-1994 Ter inzage legging van de informatie
15-11-1994 Advies uitgebracht
Toetsing
12-06-1996 Kennisgeving MER
12-06-1996 Ter inzage legging MER
27-08-1996 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie concludeerde in 1996 in haar toetsingsadvies dat het MER voldoende informatie bood voor de besluitvorming over het bestemmingsplan. Zij sprak waardering uit voor de wijze waarop in het MER invulling was gegeven aan het compensatiebeginsel voor de effecten op natuur. De Commissie constateerde dat het voorontwerpbestemming weliswaar de randvoorwaarden voor de compensatie vastlegt maar in het plan nog niet voorzien is in het vastleggen van financiële middelen voor het plan, zoals op basis van Duitse wetgeving vereist is.

Zij adviseerde om bij de definitieve besluitvorming een toelichting te geven op

  • de keuze voor toelating van categorieën bedrijven,
  • de samenstelling van het mma,
  • de beïnvloeding van de waterhuishouding van nabij gelegen beken,
  • de geluidhinder.

In het (ontwerp)besluit is vastgelegd dat uitsluitend specifieke bedrijven uit de hindercategorie kleiner dan 200 m voor vestiging in aanmerking komen. Daarnaast zijn twee elementen van het mma in het plan opgenomen, te weten het gebruik inheemse bomen en struiken en de beperking van grondafvoer en afgraving. In de toelichting op het plan is een globale uitwerking van het waterhuishoudingsconcept opgenomen met vermelding dat verdere uitwerking plaats zal vinden. In de toelichting wordt tevens nadere informatie verstrekt over cumulatie van geluid.

Medio januari 2000 heeft de Raad van State in kort geding dat was aangespannen door enkele milieuorganisaties, beslist dat de aanleg van het bedrijventerrein (evenals die van het industrieterrein Beitel-Zuid) moest worden stopgezet in afwachting van een bodemprocedure. Daarna zijn nog verschillende andere procedures in gang gezet. Belangrijk element in de gevoerde procedures was het zeker stellen van de realisatie van het compensatieplan voor de  beschermde veldhamster (korenwolf). In 2003 oordeelde de Raad van State de laatste bezwaren ongegrond.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Chris Backes
ir. Susan Bodmer-Sluis
drs. Peter van den Dries
ir. Bas de Koning
prof. ir. Eric Luiten
ir. Frans Jan Schuurman

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Samenwerking van Heerlen en Aachen

Bevoegd gezag
Heerlen

Overige gegevens

Gebied: Germany; Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018