632. Verbetering Millingse Bandijk en Duffeltdijk

De directie Oost-Nederland van Rijkswaterstaat wil de Millingse Bandijk en Duffeltdijk (hm 25 – 70+50m) verbeteren. Het traject is gelegen in de gemeenten Millingen aan de Rijn en Ubbergen. De besluitvorming over het dijkverbeteringsplan vindt plaats op basis van de Wet op de waterkering. Dat betekent dat Gedeputeerde Staten van Gelderland een coördinerende rol vervullen in de besluitvormingsprocedure, waarin ook de gemeentelijke overheden besluiten moeten nemen.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-08-1994 Datum kennisgeving
25-08-1994 Ter inzage legging van de informatie
07-11-1994 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
14-02-1996 Kennisgeving MER
14-02-1996 Ter inzage legging MER
29-03-1996 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie was van oordeel dat het MER voldoende informatie verschafte om het mi lieubelang volwaardig te laten meewegen in de besluitvorming over het dijk ver beteringsplan. Zij sprak haar waardering uit over  

? de heldere en controleerbare inperking van alternatieven;

? de manier waarop met uitgekiend ontwerpen on danks de beperkte ruim te de dijkverbetering zonder oneven redige aantasting van de ver schillende rondom de dijk aan de orde zijnde be langen;

? de visualisaties van de situatie voor en na de dijkverbetering.

In 2000 is een simpele evaluatie uitgevoerd aan de hand van vragenlijsten, die zijn opgestuurd naar de adviesgroep. Hierin kwamen geen belangrijke nieuwe inzichten naar voren. De dijkverbetering werd goed beoordeeld.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Dekker
ir. Yttje Feddes
dr. Louis Fliervoet
drs. Marinus Kooiman

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 11 feb 2019