601. Landinrichting Enschede-zuid

Het gebied Enschede-zuid zal moeten worden heringericht. Omdat het gebied naast een agrarische functie belangrijke niet-agrarische functies vervult, is gekozen voor het instrument herinrichting.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-03-1994 Datum kennisgeving
21-03-1994 Ter inzage legging van de informatie
20-05-1994 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
01-04-1997 Kennisgeving MER
01-04-1997 Ter inzage legging MER
Toetsing a
20-01-1998 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-02-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsingsprocedure heeft het bevoegde gezag besloten op onderdelen van het MER aanvullende informatie te verstrekken. Deze zou betrekking hebben op  

? de waterhuishouding (kwaliteit en kwantiteit)

? de relatie met het realiseren van de gewenste natuurdoeltypen,

? de gevolgen van de herinrichting op de natuurwaarden buiten de ecologische hoofdstructuur in het agrarisch cultuurlandschap en

? de totstandkoming van effectscores.

De aanvullende informatie is in december 1997 naar de Commissie gezonden. Zij heeft vervolgens een positief toetsingsadvies uitgebracht, waarin nog enkele aanbevelingen worden gedaan voor de verdere besluitvorming. Deze hebben betrekking op de meer gedetailleerde uitwerking van het voorkeursalternatief in het ontwerpplan wat betreft:

? het rekening houden met de effecten op regionale grond- en oppervlaktewaterstromingen;

? het realiseren van de juiste standplaatscondities voor de beoogde natuurdoeltypen;

? het rekening houden met effecten op gebieden met een hoge archeologische verwachtingswaarde;

? het rekening houden met overige ruimtelijke ontwikkelingen in het plangebied op langere termijn.

Het besluit over de herinrichting wordt verwacht in het voorjaar van 2000.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. van Bakel
Ad Boonman
drs. Peter van den Dries
ir. van Eck

Voorzitter: mr. Jan-Willem Kroon
Werkgroepsecretaris: drs. Stefan Morel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Landinrichtingscommissie Enschede-Zuid

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 19 mrt 2019