587. Beheer van de Haringvlietsluizen

Het betreft het voornemen om het spuibeheer van de Haringvlietsluizen zodanig te herzien dat dit goede voorwaarden biedt voor complete en evenwichtig opgebouwde levensgemeenschappen en duurzaam gebruik van de watersystemen ter weerszijden van de sluizen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-01-1994 Datum kennisgeving
28-01-1994 Ter inzage legging van de informatie
26-04-1994 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
22-09-1999 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-09-1999 Kennisgeving MER
24-09-1999 Ter inzage legging MER
07-12-1999 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het kader van het integraal beleidsplan Haringvliet, Hollandsch Diep, Biesbosch zijn al allerlei studies verricht om te komen tot een breed gedragen visie op de ontwikkelingsmogelijkheden en de gewenste ecologische en menselijke gebruiksfuncties van dit gebied. Naast sanering van de waterbodem is het (meer) open zetten van de Haringvlietsluizen een van de voornaamste maatregelen. 

 

Het hoofdrapport van het MER is in oktober 1998 gereed gekomen. De terinzagelegging is opgeschort in afwachting van aanvullend interdepartementaal overleg. In september 1999 is naast het MER tevens een ontwerp-besluit beheer Haringvlietsluizen ter inzage gelegd.

De Commissie was van oordeel dat de essentiƫle informatie aanwezig was in het MER, de bij behorende deelrapporten en de toelichting in het ontwerp-beheersbesluit Haringvlietsluizen voor het volwaardig meewegen van het milieubelang in de besluitvorming om de sluizen in eerste aanleg volgens het programma "de Kier" te gaan beheren. Zij deed een aantal aanbevelingen voor de besluitvorming over:

  • zoutindringing;
  • zoetwaterinlaten voor industriewater, stedelijk water en landbouwwater;
  • kansen voor zoetwatergetijdennatuur;
  • morfologie en kwaliteit van het mondinggebied;
  • onzekerheden, monitoring en 'evaluerend ontwerpen'.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Janrik van den Berg
ir. Johan Driessen
dr. ir. Kalkwijk
drs. Frank Saris
drs. Schmitz
prof. dr. ir. Isaak Zonneveld

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C27.2 tot 1-4-2011: Wijzigen (streef)peil grote meren (Veerse -, IJssel-, Marker-, Rand-, Grevelingen, Haringvliet)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018