554. Haven- en industrieterrein Axelse Vlakte/Autriche polder

Het Havenschap Terneuzen heeft het voornemen de havens en industrieterreinen in de Kanaalzone van Zeeuwsch-Vlaanderen uit te breiden op de locatie Axelsche Vlakte/Autriche polder. Het project is onderdeel van het zogeheten ROM-Plan van Aanpak Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen.  Het ligt in de bedoeling de te realiseren haven bevaarbaar te maken voor schepen met een laadvermogen van 1350 ton of meer. Het industrieterrein zal maximaal een omvang van 420 ha beslaan en zal mogelijk gefaseerd worden gerealiseerd.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-10-1993 Datum kennisgeving
18-10-1993 Ter inzage legging van de informatie
21-12-1993 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
19-07-1995 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-07-1995 Kennisgeving MER
27-07-1995 Ter inzage legging MER
27-11-1995 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In haar toetsingsadvies constateerde de Commissie dat het MER op enkele onderdelen tekortschoot. Dit werd met name veroorzaakt door het feit dat het besluit zich slechts richtte op een deel van het plangebied uit het MER. Voor dit beperkte deel was onvoldoende informatie gegeven over de landschappelijke inrichting, de landschappelijke inpassing van het plangebied in de Kanaalzone en de ontwikkeling van het mma. In de aanvulling is op deze punten nadere informatie gegeven. Het MER met de aanvulling bood voldoende informatie voor de besluitvorming. In de aanbiedingsbrief is de suggestie gegeven om de informatie in het MER tevens te gebruiken voor de voor de herziening van het streekplan. 

Het advies uit de aanbiedingsbrief is bij het besluit overgenomen. In het ontwerp-streekplan wordt dan ook verwezen naar de informatie in het MER. Daarnaast is bij het bestemmingsplan Axelsche Vlakte II een passage opgenomen met de strekking dat wanneer niet het gehele gebied Axelsche Vlakte/Autriche polder tot ontwikkeling wordt gebracht, het gebied Axelsche Vlakte II alsnog landschappelijk zal worden ingepast conform het dan vigerende (landschaps-)beleid.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Agema
dr. Jan Joziasse
drs. Slaats
ir. Kuindert van der Spek
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: mr. Jan-Willem Kroon
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Havenschap Terneuzen

Bevoegd gezag
Sas van Gent

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C04.2 tot 1-4-2011: Uitbreiding of wijziging van haven of pier, meer dan 100ha betreffend
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018