470. Doortrekking S205/210 Helmond - Aarle-Rixtel - Beek en Donk

Het initiatief behelst de doortrekking van de secundaire weg S205 / S210 (1 × 2 rijstroken) vanaf Helmond in noordelijke richting, waarbij deze via een oostelijke omlegging ten noorden van Beek en Donk zal worden aangesloten op de bestaande weg langs de Zuid-Willemsvaart (N266).   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-11-1992 Datum kennisgeving
24-11-1992 Ter inzage legging van de informatie
20-01-1993 Advies uitgebracht
Toetsing
08-02-1995 Kennisgeving MER
08-02-1995 Ter inzage legging MER
Toetsing b
01-03-1995 Kennisgeving MER
01-03-1995 Ter inzage legging MER
21-06-1995 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Aangezien aan de start van deze m.e.r.-procedure uitvoerig overleg en studie is voorafgegaan, adviseerde de Commissie in het MER vooral de voorgeschiedenis en de motivering van de keuzen op te nemen. Ook werd gevraagd een tracévariant met bundeling met de Zuid-Willemsvaart in beschouwing te nemen, die niet was aangegeven in de startnotitie. Uitdrukkelijk vroeg de Commissie aandacht voor de gevolgen voor het Helmondse waterwingebied. 

De initiatiefnemer heeft een aanvulling op het MER opgesteld. Daarnaast is een veelheid aan achtergronddocumenten beschikbaar gesteld. De Commissie heeft deze informatie, met name de Aanvulling, in haar eindoordeel betrokken. De Commissie was van mening dat het MER in combinatie met de Aanvulling voldoende informatie bevatte voor de besluitvorming.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gersie
drs. Klick
ir. Paul Langeweg

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Verbeek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Aarle-Rixtel
Beek en Donk
Helmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018