467. Afvalstortplaats regio Zuidwest- en Midden-Utrecht

De locatie 't Klooster was eerder vastgelegd als stortplaats voor de regio Zuidwest- en Midden-Utrecht in het tweede provinciale afvalstoffenplan van Utrecht 1991 − 1995 (PAP II). Op 15 juni 1992 heeft de Kroon de goedkeuring aan het PAP II onthouden voor het onderdeel dat de keuze van de locatie ’t Klooster betreft. De provincie heeft vervolgens besloten een locatiekeuze-m.e.r. uit te voeren. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-11-1992 Datum kennisgeving
09-11-1992 Ter inzage legging van de informatie
08-01-1993 Advies uitgebracht
Toetsing
22-09-1993 Kennisgeving MER
22-09-1993 Ter inzage legging MER
14-12-1993 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Op 15 juni 1992 heeft de Kroon de goedkeuring aan het Tweede Provinciale Afvalstoffenplan provincie Utrecht (PAP II) 1991-1995 aangehouden betreffende de keuze voor de locatie 't Klooster, voor de realisering van bovengenoemde stort. Ten tijde van deze uitspraak werd een inrichtings-MER voor de onderhavige locatie opgesteld. In haar besluit stelt de Kroon: 

"In het milieueffectrapport dat ten grondslag heeft gelegen aan dit plan (PAP II) heeft echter geen afweging plaatsgevonden van de milieueffecten van deze locatie ten opzichte van andere locaties. Dit betekent dat niet is voldaan aan het gestelde in het Besluit milieueffectrapportage. In het milieueffectrapport voor de stortplaats 't Klooster dient daarom naast inrichtingsaspecten eveneens aandacht te worden besteed aan de locatiekeuze. Gemotiveerd dient te worden welke andere locaties in de afweging zijn betrokken om tot de voorgenomen locatiekeuze te komen, waarbij tevens aandacht moet worden geschonken aan de milieuoverwegingen die daarbij een rol hebben gespeeld."

De provincie Utrecht heeft, als initiatiefnemer voor de locatiekeuze, besloten tot het uitvoeren van een locatiekeuze-m.e.r. ten behoeve van de partieel herziene vaststelling en goedkeuring van het PAP-II. Het MER bevat een selectie van locaties op grond van ruimtelijke en milieuaspecten. Deze selectie is met behulp van multicriteria-analyse gemaakt in drie selectiestappen volgens de methode van het AOO. De Commissie stelt in haar advies dat deze selectiemethode correct is toegepast. Gelet op het reparatiekarakter van het MER, heeft de Commissie speciaal gekeken naar de locatie 't Klooster. Deze locatie is niet voorgetrokken in het MER.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Marjan van Herwijnen
drs. Houben
drs. Derk van Ree
ing. Vrielink

Voorzitter: mr. Jos Staatsen
Werkgroepsecretaris: mr. Rolf-Jan Sielcken

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Utrecht

Bevoegd gezag
Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.1 tot 1-4-2011: Beleid over afvalverwijderingsmethode, stort of locaties

Bijgewerkt op: 10 jul 2018